Absurd standpunt NS m.b.t. restitutie staking 28 meiToon eerste bericht

104 reacties

Reputatie 7
Heel goed. Dan heeft dit forum toch maar weer zijn nut bewezen.

Gansch het raderwerk staat stil, als onze machtige arm het wil.

Oh nee... dat was nu net niet de bedoeling.
Reputatie 6
Feit is dat U er hier niet uit zult komen. De Regels van NS zijn duidelijk, U had naar het station moeten gaan om daar in- en uit te checken. Hoe kan NS anders controleren dat U wel de intentie had om met de trein te reizen? Voor hetzelfde geld had U een vrije dag of was het een planmatige thuiswerkreisdag.

Het is even de vraag hoeveel moeite U er in wilt steken, ik kan me Uw standpunt namelijk goed voorstellen en beschik zelf ook niet over voldoende intellectuele flexibiliteit om de bovenstaande bullshit-redenering voor zoete koek te slikken.

Mocht U zich er in willen vastbijten:
-> https://www.ovombudsman.nl/-> https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/openbaar-vervoer/Of anders is http://voorbeterov.nl/ ook altijd wel voor een relletje te vinden. Ze zijn ook erg actief op twitter.Alhoewel ik zeer te spreken ben over het werk van de OV Ombudsman vraag ik mij af of de OV Ombudsman in dit geval en op dit moment verder nog iets kan betekenen. Dit getuige de volgende passage uit de Kwartaalrapportage (2e kwartaal 2019) d.d. 21-8-2019

“De OV ombudsman vindt het tijd voor een nieuwe discussie over de voorwaarden voor het vergoeden van (reis)kosten rondom stakingen. Een reiziger neemt immers met het kopen van een abonnement een dienst af, waar hij (buiten zijn schuld) uiteindelijk niet volledig gebruik van kan maken. Zou hij als abonnementhouder die vooruit heeft betaald daar niet sowieso voor gecompenseerd moeten worden?”

Als serieus alternatief, zou dan de de Geschillencommissie overblijven.

https://www.ovombudsman.nl/cwsd.phpZ3AuRHNkdHFvZWlgbnN8bmFnbGRqXyQ3IiU8XVh_ZXJxYWBiZWsrNCB0YXQ.pdf
Reputatie 6
Hieronder op wat persoonsgegevens na de tekst die ik als klacht heb ingediend.

Geachte lezer,

Op xx-xx-2019 heb ik bij u een Maand Traject Vrij abonnement aangeschaft voor vervoer op het traject tussen de stations Almere Poort en Amsterdam Sloterdijk in de periode van xx-xx tot xx-xx. Mijns inziens heb ik hiermee betaald om in deze periode herhaaldelijk vervoerd te worden op dit traject. Helaas heeft u deze overeenkomst op 28 mei 2019 als gevolg van een staking niet na kunnen komen; u heeft mij op deze datum niet kunnen vervoeren tussen de betreffende stations. Ik stel vast dat er daarom sprake is van verzuim zoals bedoeld in art. 6:74-76, 81, 83 en 84 BW en ik op grond daarvan recht heb op restitutie van het geld dat ik u hiervoor bij het aangaan van deze overeenkomst heb betaald.

Uw Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage (AVR-NS) lijken te beamen dat u restitutie verschuldigd bent, indien u er niet of niet tijdig in slaagt reizigers te vervoeren. Zo vermeld artikel 6.1 lid 3 een mogelijkheid voor restitutie bij een redelijk vermoeden van een vertraging van meer dan zestig minuten en definieert artikel 6.2 een regeling voor vergoeding van kortere vertragingen. Specifiek voor in het geval van een staking, kent het AVR-NS ook nog een artikel 6.4. Dit stelt, in afwijking van het gestelde in artikel 6.1 en 6.2, dat een reiziger recht heeft op een vergoeding zoals bepaald in artikel 6.2 dan wel vergoeding van kosten voor alternatief vervoer, indien een reiziger door een landelijke staking zijn eindbestemming niet met door u georganiseerd vervoer heeft kunnen bereiken.

Aangezien ik naar aanleiding van de aangekondigde staking heb besloten op 28 mei af te zien van mijn reis, heb ik mijn eindbestemming niet per trein bereikt, noch kosten gemaakt voor vervangend vervoer. Op grond van artikel 6.4, heb ik mijns inziens daarom recht op een vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.2. Rond het moment van de staking, werd dit ook zo uitgelegd op uw community op https://community.ns.nl/werkzaamheden-en-evenementen-54/staking-dinsdag-28-mei-2019-57915.

Volgens de Voorwaarden Geld Terug Bij Vertraging voor reizen bij NS, Geldig vanaf april 2019 (Voorwaarden GTbV) en de tabel geld terug bij vertraging betreft dit voor dit traject een vergoeding van de hele ritprijs. Volgens de Tariefeenhedenkaart van Nederland https://about:blank €xxx per enkele reis. Voor de reizen (heen en terug) die ik op 28 mei 2019 had willen maken, gaat dit dus om een totaalbedrag van €xxx. Een vergoeding ter hoogte van dit bedrag, zou mijns inziens ook invulling geven aan de restitutie waar ik meen op grond van voornoemde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek recht op te hebben. Immers, het door mij aangeschafte abonnement kost €213 en ik had dit aangeschaft met het idee deze reizen op alle werkdagen in de periode dat dit abonnement geldig was te maken, wat neerkomt op 23 dagen. Een vergoeding ter hoogte van ten minste 1/23 deel van de prijs - een bedrag van €9,26 - zou ik daarom gepast vinden.

Op grond van bovenstaande argumentatie heb ik op 29 mei verzoeken ingediend voor restitutie zoals bedoeld in artikel 2 van het AVR-NS. Het verzoek voor de heenreis die ik 28 mei had willen maken van Almere Poort naar Amsterdam Sloterdijk heeft van u nummer xxx gekregen, voor de terugreis is dit nummer xxx. Helaas heeft u beide verzoeken afgewezen en herhaaldelijk afwijzend gereageerd op mijn verzoeken dit besluit te herzien. Hierdoor zie ik mij nu genoodzaakt deze klacht in te dienen. In uw laatste reactie op mijn verzoeken van xx-xx motiveert u uw afwijzing wel uitgebreid.

U geeft in deze reactie aan dat ook indien op basis van artikel 6.4 van de AVR-NS een vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.2 wordt aangevraagd, de Voorwaarden GTbV waar artikel 6.2 naar verwijst, van toepassing zijn. Deze voorwaarden vereisen onder andere een geldige check in om in aanmerking te komen voor een vergoeding, die in mijn geval ontbreekt, aangezien ik mijn reis nooit ben begonnen en dus ook niet op een station ben geweest. Echter ben ik van mening dat uw stelling dat de Voorwaarden GTbV, en specifiek de eis dat er een geldige check in moet bestaan, in deze situatie van toepassing zijn, onterecht is, en wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats stelt artikel 6 van de Voorwaarden GTbV dat NS niet gehouden is over te gaan tot restitutie in geval van een staking, wat strijdig lijkt met het feit dat het hier gaat om een vergoeding op basis van artikel 6.4 van de AVR-NS, dat juist specifiek gaat over vergoedingen in geval van een staking. Daarnaast gaan de Voorwaarden GTbV volgens de artikelen 1 en 2 specifiek om vergoeding bij vertraging en omvat de hiervan gegeven definitie niet het scenario dat de eindbestemming überhaupt niet kon worden bereikt, waar het in artikel 6.4 van de AVR-NS juist expliciet weer wel om gaat. Ook gaat het in deze definitie van vertraging expliciet niet om "een afwijking van de Jaardienstregeling (...) die minimaal één dag voorafgaand aan de reisdag door NS is aangekondigd" (artikel 1 Voorwaarden GTbV), terwijl een staking mijns inziens in de regel wel tijdig zal worden aangekondigd en dat ook hier het geval was.

Ten derde stelt artikel 3 van de Voorwaarden GTbV dat, zoals door u genoemd in uw motivatie van uw afwijzing van mijn verzoeken, een geldige check in noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor restitutie op basis van deze regeling. In het geval van een vooraf aangekondigde staking en specifiek in de situatie van 28 mei, is dit in mijn ogen een onredelijke eis. Een check in (bij NS) is namelijk alleen mogelijk op een station en als vooraf duidelijk is dat een reis niet gemaakt kan worden, heeft een reiziger daar niets te zoeken. Sterker nog, in de dagen voorafgaand aan 28 mei heeft NS reizigers langs diverse wegen opgeroepen om niet naar stations te komen, wat een check in dus effectief onmogelijk maakt.

Bovendien lijkt het mij voor de hand te liggen dat deze eis gesteld wordt omdat een klant middels een geldige check in aan zou kunnen tonen een geldig vervoersbewijs te hebben gehad en een reis gemaakt te hebben of dit van plan te zijn geweest. Ik ben van mening dat ik geen check in nodig heb om dit aannamelijk te kunnen maken. Het door mij aangeschafte abonnement maakte het mij mogelijk op 28 mei zonder verdere betaling een geldig vervoersbewijs voor deze reis te verkrijgen. Mijn reishistorie - die ik u bij dezen toesta in te zien voor de afhandeling van deze klacht - toont mijns inziens aan dat ik op andere dagen in deze periode ook daadwerkelijk heb ingecheckt om dit vervoersbewijs te verkrijgen. De aanschaf van mijn abonnement en mijn reisgeschiedenis maken het mijns inziens ook zeer aannemelijk dat de genoemde reizen op 28 mei indien dit mogelijk was geweest, zou hebben gemaakt.

Op grond van bovenstaande redenering concludeer ik dat de stelling dat de Voorwaarden GTbV van toepassing zijn op een verzoek tot een vergoeding op basis van artikel 6.4 van de AVR-NS, het onrealistisch maakt een beroep te kunnen doen op deze vergoeding, specifiek in de situatie zoals die zich op 28 mei voordeed. Daarmee geeft deze interpretatie van de artikelen 6.2 en 6.4 van de AVR-NS mijns inziens geen invulling aan het gestelde in art. 6:74-76, 81, 83 en 84 BW.

Graag verzoek ik u deze e-mail binnen de in artikel 10.2 van de AVR-NS gestelde termijn van vier weken schriftelijk of per e-mail op een van de volgende wijzen te beantwoorden:
- met de mededeling dat u zich aansluit bij mijn redenering, terugkomt op uw stelling dat de voorwaarden GTbV van toepassing zijn op mijn verzoeken tot restitutie en mij de restituties waar ik u toe verzocht heb alsnog toekent;
- of met de mededeling dat u bij uw interpretatie van artikel 6.2 en 6.4 van de AVR-NS blijft, maar u aansluit bij mijn redenering dat dit in deze situatie geen invulling geeft aan art. 6:74-76, 81, 83 en 84 BW en een voorstel tot restitutie in lijn met deze wettelijke bepalingen.

Vertrouwende op een vlotte afhandeling van deze klacht verblijf ik.

Hoogachtend,

xxx
Reputatie 3
Nette brief. Bedankt voor het plaatsen!
Reputatie 7
Badge
Natuurlijk is dit een zuivere principezaak voor je @Olav93 , dus ik gun je die ruim 9 euro waar het over gaat van harte, indien je er echt recht op hebt.
Maar is je het alle tijd, moeite en inspanning nu wel waard. Soms moet je een klein verlies in het leven loslaten om verder te kunnen gaan.

De korte staking is al weer 3 maanden voorbij, bijna alle reizigers zijn hem al lang weer vergeten. Gelukkig wordt er in het NL openbaar vervoer erg weinig gestaakt, anders heb je er nog een dagtaak aan.
Nee, natuurlijk is het de tijd, moeite en inspanning niet waard. Maar wat moet je dan doen, NS belonen voor haar slinkse gedrag en hufterige houding?
Badge +3
Gelukkig wordt er in het NL openbaar vervoer erg weinig gestaakt, anders heb je er nog een dagtaak aan.
Dat laatste zal het niet zijn (dagtaak), maar feit is natuurlijk wél dat de vakbonden toevallig wel veel leden hebben in de sector openbaar vervoer.

Zzp'ers of freelancers zal je daar dus niet snel tegenkomen (misschien Fred Teeven op een bus of tram😂) en de mensen die sterk/totaal afhankelijk zijn van ov waren dus gewoon gedupeerd eind mei. Dat zijn we allemaal wel met elkaar eens, toch?

Lang niet iedereen kan 'een dagje thuis werken' of heeft alternatief vervoer. Dat mag dus best vergoed/gecompenseerd worden, zelfs al is het maar één dag (in dit geval) en gaat het meestal om minder dan een tientje...

Er zijn werkgevers (echt waar!) die gewoon zeggen "als jij niet (op tijd) komt werken dan kost je dat gewoon een (halve) vakantiedag!

En natuurlijk klim ik dan even op de hoogste kast of klim ik in de pen. Ik snap @Olav93 dus wel... Is geen dagtaak verder, maar principekwestie voor velen, omdat sommigen wél gewoon dat tientje terug gekregen hebben! 😗

Als dat 'een foutje' was, dan laat ze dat ook maar terugbetalen. Zie jij dat gebeuren @AbbeyRoad ?
Reputatie 7
Badge
maar feit is natuurlijk wél dat de vakbonden toevallig wel veel leden hebben in de sector openbaar vervoer.

En heeel veel NIET leden welke NIET de kans kregen om gewoon aan het werk te gaan, omdat het treinverkeer compleet werd stilgelegd.
Reputatie 6
Nee, natuurlijk is het de tijd, moeite en inspanning niet waard. Maar wat moet je dan doen, NS belonen voor haar slinkse gedrag en hufterige houding?

Ja, natuurlijk kan het de tijd, moeite en inspanning wel waard zijn. Het betreffende gedrag staat niet op zich en mag wel eens stevig bestreden worden. Het oplossen en daarmee mogelijk ook voorkomen van mistige situaties is in het belang van elke klant maar zeker ook van NS.

Probleem is dat je als individuele klant doorgaans niet serieus wordt genomen. Je zult je moeten organiseren en/of externe ondersteuning moeten zoeken zodat voldoende vermogen ontstaat om dergelijke situaties voor een ieder te verhelderen.

Ben bereid initiatieven te ondersteunen !
Reputatie 7
Badge +3
De GTbV regeling is volgens de voorwaarden dd april 2019 niet van toepassing bij stakingen.
De GTbV regeling is volgens de voorwaarden dd april 2019 niet van toepassing bij stakingen.

Er is dan ook geen sprake van vertraging, er is sprake van een niet-geleverde dienst waarvoor wel betaald is. Dus is compensatie op zijn plaats.
Reputatie 7
Badge +3

De GTbV regeling is volgens de voorwaarden dd april 2019 niet van toepassing bij stakingen.Er is dan ook geen sprake van vertraging, er is sprake van een niet-geleverde dienst waarvoor wel betaald is. Dus is compensatie op zijn plaats.

@Olav93 refereert in zijn brief o.a. aan de GTbV regeling


De GTbV regeling is volgens de voorwaarden dd april 2019 niet van toepassing bij stakingen.Er is dan ook geen sprake van vertraging, er is sprake van een niet-geleverde dienst waarvoor wel betaald is. Dus is compensatie op zijn plaats.
@Olav93 refereert in zijn brief o.a. aan de GTbV regeling


Logisch, dat is hem hier immers door @Jouke NS verteld in het gênante topic dat door de wereldvreemde moderators als groot succes is bestempeld.
Reputatie 7
Badge
Logisch, dat is hem hier immers door @Jouke NS verteld in het gênante topic dat door de wereldvreemde moderators als groot succes is bestempeld.

TIP: Als je ook maar iets wilt bereiken zonder de juridische weg te bewandelen zou ik als ik @nieuwhier was in elk geval zeer vriendelijk blijven tegen de NS moderatoren / NS klantenservicemedewerkers op deze Community.
Reputatie 6

Logisch, dat is hem hier immers door @Jouke NS verteld in het gênante topic dat door de wereldvreemde moderators als groot succes is bestempeld.TIP: Als je ook maar iets wilt bereiken zonder de juridische weg te bewandelen zou ik als ik @nieuwhier was in elk geval zeer vriendelijk blijven tegen de NS moderatoren / NS klantenservicemedewerkers op deze Community.


Dit soort zaken zijn helaas niet via dit forum op te lossen. Het is niet anders en heeft niets met al dan niet aanwezig zijn van vriendelijkheid van doen.
Reputatie 7
Badge
@Rizana NS schreef elders op dit forum al:

Beste forumleden,

Er is de afgelopen weken enige onduidelijkheid ontstaan over de compensatiemogelijkheden die NS biedt in geval van een georganiseerde staking, zoals op 28 mei jl. Die onduidelijkheid willen we bij deze graag wegnemen. Reizigers die op de dag van staking met de trein wilden reizen, maar dit als gevolg van de staking niet konden, kunnen een beroep doen op artikel 6.4 van de algemene vervoervoorwaarden van NS ('AVR-NS'). Deze voorwaarden, die tot stand zijn gekomen in overleg met Rover en de Consumentenbond, voorzien in de volgende opties:
• Reizigers kunnen een beroep doen op de regeling Geld terug bij vertraging van NS. Hiervoor gelden de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de aanwezigheid van een verplichte check-in en check-uit voor reizen met een OV-chipkaart of eenmalige chipkaart.
• Reizigers die geen gebruik kunnen of wensen te maken van de regeling Geld terug bij vertraging, kunnen tegemoetkoming vragen voor de redelijke kosten die gemaakt zijn voor vervangend vervoer voor zover dit vervangend vervoer een gevolg is van de staking op de geplande reisroute met NS. De hoogte van deze tegemoetkoming is beperkt
tot een bedrag van maximaal € 25,00 per dag. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden, die via ns.nl zijn gepubliceerd (zie hieronder).

Aanvullende voorwaarden
• NS vergoedt uitsluitend aantoonbaar gemaakte kosten voor vervangend vervoer.
• U dient aan te tonen dat u de reis daadwerkelijk heeft gemaakt.
• U dient te motiveren dat u bij afwezigheid van de staking op de betreffende route met NS gereisd zou hebben.
• NS kan uw motivatie beoordelen door controle van de reistransacties op uw OV-chipkaart

In een aantal gevallen is door NS ten onrechte aan klanten met een afgekocht (Vrij-)abonnement die niet hebben in- en uitgecheckt een gedeelte van het abonnementsbedrag terugbetaald. We betreuren deze fout, aangezien het de indruk heeft gewekt dat ook deze compensatie tot de mogelijkheden behoort. Dat is echter niet het geval.

Logisch, dat is hem hier immers door @Jouke NS verteld in het gênante topic dat door de wereldvreemde moderators als groot succes is bestempeld.TIP: Als je ook maar iets wilt bereiken zonder de juridische weg te bewandelen zou ik als ik @nieuwhier was in elk geval zeer vriendelijk blijven tegen de NS moderatoren / NS klantenservicemedewerkers op deze Community.


Ik ben uitermate vriendelijk tegen moderatoren en klantenservicemedewerkers die mij correct behandelen, maar als ze aantoonbare onzin gaan verkondigen waarvan ze (zouden moeten) weten dat het onzin is, dan komen ze bij mij niet weg met "dit heb ik ook maar van boven doorgekregen".
Verder valt er bar weinig te bereiken bij de moderatoren, daar kunnen zij zelf ook niets aan doen, NS kiest er nu eenmaal voor om hen wel het enige aanspreekpunt voor de reiziger te laten zijn, maar ze niet te voorzien van de informatie en bevoegdheden die voor die taak vereist zijn. Dat wordt vooral pijnlijk duidelijk bij de topics waar voor de 50e week op rij reacties als "ik heb helaas nog steeds geen informatie ontvangen, maar ik hoop nu toch echt de juiste afdeling gevonden te hebben, helaas willen ze me niet te woord staan" worden geplaatst door de moderator die het kortste strootje heeft getrokken.
Reputatie 6
@AbbeyRoad nav bericht @rizana ns
Dubieus gedrag, dus ! Vanuit de organisatie, wel te verstaan. Dat is het probleem en daar kan de moderatie niets aan doen en veranderen.
Reputatie 6
Dit was inderdaad puur een principezaak voor mij waarover ik gecommuniceerd heb vanuit de trein, in tijd die ik anders meestal besteed aan lezen op dit forum. Overigens heb ik zoals eerder in deze thread gemeld naar aanleiding van mijn klacht met de hierboven aangehaalde tekst een vergoeding gekregen. De opmerking vanuit NS dat een check in vereist is om in aanmerking te komen voor een vergoeding heb ik dus succesvol bestreden.

@MoDe ik haal de GTbV regeling aan omdat artikel 6.4 van de AVR-NS, dat over stakingen gaat, verwijst naar een vergoeding volgens artikel 6.2, wat GTbV beschrijft, omdat ik mijn verzoeken tot restitutie daarom via het GTbV formulier had gedaan en omdat NS het artikel uit deze regeling dat een check in vereist, gebruikte als motivatie voor de eerdere afwijzing van mijn verzoeken. Dat deze regeling zelf vermeldt dat hij bij staking niet van toepassing is, is zoals je kunt lezen een van de redenen die ik heb aangedragen om aan te geven dat deze voorwaarden hier niet van toepassing kunnen zijn, waarmee het vereisen van een check in dus ook onzin is.
Reputatie 6
@AbbeyRoad @Rizana NS had het in de door jou geciteerde tekst m.i. dus ook niet bij het rechte eind, wat bevestigd lijkt te worden door het feit dat ik met bovenstaande motivatie alsnog een vergoeding heb gekregen.
Reputatie 6
Overigens is er helaas nooit een reactie gekomen op mijn vraag (https://community.ns.nl/werkzaamheden-en-evenementen-54/staking-dinsdag-28-mei-2019-57915/index12.html#post401501) in hoeverre NS nu erkent dat het feit dat ik nu wel restitutie heb gekregen, generaliseerbaar is
Reputatie 6
Nee natuurlijk niet, ze zijn veel te bang om een precedent te scheppen voor de rest van de wereld.
Reputatie 3
Natuurlijk is dit een zuivere principezaak voor je @Olav93 , dus ik gun je die ruim 9 euro waar het over gaat van harte, indien je er echt recht op hebt.
Maar is je het alle tijd, moeite en inspanning nu wel waard. Soms moet je een klein verlies in het leven loslaten om verder te kunnen gaan.

De korte staking is al weer 3 maanden voorbij, bijna alle reizigers zijn hem al lang weer vergeten. Gelukkig wordt er in het NL openbaar vervoer erg weinig gestaakt, anders heb je er nog een dagtaak aan.


Bedrijven die, zoals de NS hier, klanten benadelen aanpakken heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Als iedereen zich zou neerleggen bij een verlies van 10, 20 of 50 euro, zou onze samenleving er heel anders uitzien. Dan zouden bedrijven burgers massaal naaien, zouden transacties op basis van vertrouwen lastiger worden, wat uiteindelijk tot enorme maatschappelijke kosten leidt. Omdat er ook een niet te verwaarlozen groep burgers als @Olav93 is, zien bedrijven dat ze hier niet (altijd) mee wegkomen, wat hen (een uitzondering daargelaten, zoals we hier zien) dwingt om zich netjes te gedragen. Ik zie het zelf ook altijd als een soort burgerplicht om dit soort misstanden aan te pakken als ik tot de gedupeerden behoor.

Dat mensen er maanden later nog steeds mee bezig zijn komt ook doordat het telkens zo enorm lang duurt voordat NS een reactie stuurt. Ik heb zelf nu drie berichten naar de NS gestuurd en twee reacties ontvangen. Ik heb zo een vermoeden dat ik er over een paar maanden nog mee bezig ben.
Reputatie 4
Dit zijn van die dingen waar je denkt dat je als individu een hele sterke case maakt, maar als je het grotere plaatje bekijkt hoeft dat helemaal niet zo zijn.
Als de NS een paar mensen compenseert hiervoor dan wil iedereen met een abonnement zijn/haar geld terug, logisch. Maar als iedereen met een abonnement gecompenseerd wordt, dan worden de abonnementen gewoon weer duurder. Linksom of rechtsom betaal je toch. En als je alleen de mensen gaat compenseren die aantoonbaar de reis gemaakt zouden hebben dan zit je met de bewijslast, wat een ontzettend groot administratief drama oplevert bij een landelijke staking. Bovendien is het lastig te bewijzen dat je bijv. de auto of racefiets hebt gepakt (je hebt geen kaartje). Misschien dat de huidige gang van zaken vrij bot overkomt, maar bekijk het ook eens van de andere kant.
En als je alleen de mensen gaat compenseren die aantoonbaar de reis gemaakt zouden hebben dan zit je met de bewijslast, wat een ontzettend groot administratief drama oplevert bij een landelijke staking.

We hebben het over mensen met een afgekocht reisrecht in de spits. Die abonnementen zijn zo belachelijk duur dat ze alleen maar lonen als je dagelijks dezelfde reis maakt. Dus ja, ga er maar vanuit dat die mensen op 28 mei wilden reizen, als dat niet het geval was hadden ze namelijk wel voor een goedkoper abonnement gekozen.
Als je jezelf als een fatsoenlijk bedrijf zou opstellen en deze groep reizigers pro-actief zou compenseren dan zou je je daarmee juist een groot administratief drama besparen en jezelf een betrouwbaar verkoper tonen. Juist doordat NS dat vertikt en iedere abonnementhouder een eigen claim moet indienen die vervolgens meermaals wordt afgekeurd, halen ze zichzelf deze ellende op de hals. Blijkbaar hoopt men hier dermate veel mensen te ontmoedigen een claim in te dienen dat dit toch lucratiever uitpakt dan de eerste optie.

Reageer