Absurd standpunt NS m.b.t. restitutie staking 28 mei


Reputatie 3
Ik heb als houder van een Treinvrij abonnement op 28 mei niet naar mijn werk kunnen reizen in verband met de staking. NS had al ruim van tevoren opgeroepen om niet naar de stations te komen, en dat heb ik dan ook niet gedaan. Er reden ook inderdaad geen treinen. Daarom heb ik kort na de staking een verzoek om restitutie ingediend. Met het niet nakomen van de overeenkomst m.b.t. het Treinvrij abonnement door de NS, vervalt namelijk ook de verplichting tot betalen.

Her verzoek is echter tot mijn verbazing door NS afgewezen, met een beroep op de algemene vervoervoorwaarden van NS. De NS stelt zich op het absurde standpunt dat reizigers alleen restitutie krijgen als ze ondanks het advies van de NS naar het station zijn gekomen om in- en weer uit te checken. Het recht op restitutie volgt echter uit algemene grondbeginselen van het verbintenissenrecht: als één van de partijen in een contract zijn verplichtingen niet nakomt, kan die de andere partij niet houden aan zijn kant van het contract. Hoe men er bij de NS bij komt dat dit hier niet zou gelden is mij een raadsel.

Stelt u zich eens voor. U bent neergestreken op een terrasje, en bestelt een uitsmijter. Even later komt de ober terug met de mededeling dat het keukenpersoneel helaas staakt. Of u toch even wilt afrekenen voor de uitsmijter die u heeft besteld… Of u bestelt een TV via internet, die u vooruit heeft betaald. Even later laat de leverancier u weten dat de TV door overmacht helaas niet meer leverbaar is. Daarom, zo vertelt de leverancier u, krijgt u uw geld niet terug…

Ik snap niet dat de NS zich tot dit niveau heeft verlaagd, door een dergelijk onhoudbaar standpunt in te nemen om wat geld te ‘besparen’. Zeer klantonvriendelijk en bovendien weinig integer. Het duurt ook nog eens telkens weken of maanden voordat NS met een (standaard)reactie komt, zeker in de hoop dat de reiziger dan ondertussen afhaakt.

104 reacties


Logisch, dat is hem hier immers door @Jouke NS verteld in het gênante topic dat door de wereldvreemde moderators als groot succes is bestempeld.TIP: Als je ook maar iets wilt bereiken zonder de juridische weg te bewandelen zou ik als ik @nieuwhier was in elk geval zeer vriendelijk blijven tegen de NS moderatoren / NS klantenservicemedewerkers op deze Community.


Ik ben uitermate vriendelijk tegen moderatoren en klantenservicemedewerkers die mij correct behandelen, maar als ze aantoonbare onzin gaan verkondigen waarvan ze (zouden moeten) weten dat het onzin is, dan komen ze bij mij niet weg met "dit heb ik ook maar van boven doorgekregen".
Verder valt er bar weinig te bereiken bij de moderatoren, daar kunnen zij zelf ook niets aan doen, NS kiest er nu eenmaal voor om hen wel het enige aanspreekpunt voor de reiziger te laten zijn, maar ze niet te voorzien van de informatie en bevoegdheden die voor die taak vereist zijn. Dat wordt vooral pijnlijk duidelijk bij de topics waar voor de 50e week op rij reacties als "ik heb helaas nog steeds geen informatie ontvangen, maar ik hoop nu toch echt de juiste afdeling gevonden te hebben, helaas willen ze me niet te woord staan" worden geplaatst door de moderator die het kortste strootje heeft getrokken.
Reputatie 3
Natuurlijk is dit een zuivere principezaak voor je @Olav93 , dus ik gun je die ruim 9 euro waar het over gaat van harte, indien je er echt recht op hebt.
Maar is je het alle tijd, moeite en inspanning nu wel waard. Soms moet je een klein verlies in het leven loslaten om verder te kunnen gaan.

De korte staking is al weer 3 maanden voorbij, bijna alle reizigers zijn hem al lang weer vergeten. Gelukkig wordt er in het NL openbaar vervoer erg weinig gestaakt, anders heb je er nog een dagtaak aan.


Bedrijven die, zoals de NS hier, klanten benadelen aanpakken heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Als iedereen zich zou neerleggen bij een verlies van 10, 20 of 50 euro, zou onze samenleving er heel anders uitzien. Dan zouden bedrijven burgers massaal naaien, zouden transacties op basis van vertrouwen lastiger worden, wat uiteindelijk tot enorme maatschappelijke kosten leidt. Omdat er ook een niet te verwaarlozen groep burgers als @Olav93 is, zien bedrijven dat ze hier niet (altijd) mee wegkomen, wat hen (een uitzondering daargelaten, zoals we hier zien) dwingt om zich netjes te gedragen. Ik zie het zelf ook altijd als een soort burgerplicht om dit soort misstanden aan te pakken als ik tot de gedupeerden behoor.

Dat mensen er maanden later nog steeds mee bezig zijn komt ook doordat het telkens zo enorm lang duurt voordat NS een reactie stuurt. Ik heb zelf nu drie berichten naar de NS gestuurd en twee reacties ontvangen. Ik heb zo een vermoeden dat ik er over een paar maanden nog mee bezig ben.
Reputatie 6
Hieronder op wat persoonsgegevens na de tekst die ik als klacht heb ingediend.

Geachte lezer,

Op xx-xx-2019 heb ik bij u een Maand Traject Vrij abonnement aangeschaft voor vervoer op het traject tussen de stations Almere Poort en Amsterdam Sloterdijk in de periode van xx-xx tot xx-xx. Mijns inziens heb ik hiermee betaald om in deze periode herhaaldelijk vervoerd te worden op dit traject. Helaas heeft u deze overeenkomst op 28 mei 2019 als gevolg van een staking niet na kunnen komen; u heeft mij op deze datum niet kunnen vervoeren tussen de betreffende stations. Ik stel vast dat er daarom sprake is van verzuim zoals bedoeld in art. 6:74-76, 81, 83 en 84 BW en ik op grond daarvan recht heb op restitutie van het geld dat ik u hiervoor bij het aangaan van deze overeenkomst heb betaald.

Uw Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage (AVR-NS) lijken te beamen dat u restitutie verschuldigd bent, indien u er niet of niet tijdig in slaagt reizigers te vervoeren. Zo vermeld artikel 6.1 lid 3 een mogelijkheid voor restitutie bij een redelijk vermoeden van een vertraging van meer dan zestig minuten en definieert artikel 6.2 een regeling voor vergoeding van kortere vertragingen. Specifiek voor in het geval van een staking, kent het AVR-NS ook nog een artikel 6.4. Dit stelt, in afwijking van het gestelde in artikel 6.1 en 6.2, dat een reiziger recht heeft op een vergoeding zoals bepaald in artikel 6.2 dan wel vergoeding van kosten voor alternatief vervoer, indien een reiziger door een landelijke staking zijn eindbestemming niet met door u georganiseerd vervoer heeft kunnen bereiken.

Aangezien ik naar aanleiding van de aangekondigde staking heb besloten op 28 mei af te zien van mijn reis, heb ik mijn eindbestemming niet per trein bereikt, noch kosten gemaakt voor vervangend vervoer. Op grond van artikel 6.4, heb ik mijns inziens daarom recht op een vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.2. Rond het moment van de staking, werd dit ook zo uitgelegd op uw community op https://community.ns.nl/werkzaamheden-en-evenementen-54/staking-dinsdag-28-mei-2019-57915.

Volgens de Voorwaarden Geld Terug Bij Vertraging voor reizen bij NS, Geldig vanaf april 2019 (Voorwaarden GTbV) en de tabel geld terug bij vertraging betreft dit voor dit traject een vergoeding van de hele ritprijs. Volgens de Tariefeenhedenkaart van Nederland https://about:blank €xxx per enkele reis. Voor de reizen (heen en terug) die ik op 28 mei 2019 had willen maken, gaat dit dus om een totaalbedrag van €xxx. Een vergoeding ter hoogte van dit bedrag, zou mijns inziens ook invulling geven aan de restitutie waar ik meen op grond van voornoemde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek recht op te hebben. Immers, het door mij aangeschafte abonnement kost €213 en ik had dit aangeschaft met het idee deze reizen op alle werkdagen in de periode dat dit abonnement geldig was te maken, wat neerkomt op 23 dagen. Een vergoeding ter hoogte van ten minste 1/23 deel van de prijs - een bedrag van €9,26 - zou ik daarom gepast vinden.

Op grond van bovenstaande argumentatie heb ik op 29 mei verzoeken ingediend voor restitutie zoals bedoeld in artikel 2 van het AVR-NS. Het verzoek voor de heenreis die ik 28 mei had willen maken van Almere Poort naar Amsterdam Sloterdijk heeft van u nummer xxx gekregen, voor de terugreis is dit nummer xxx. Helaas heeft u beide verzoeken afgewezen en herhaaldelijk afwijzend gereageerd op mijn verzoeken dit besluit te herzien. Hierdoor zie ik mij nu genoodzaakt deze klacht in te dienen. In uw laatste reactie op mijn verzoeken van xx-xx motiveert u uw afwijzing wel uitgebreid.

U geeft in deze reactie aan dat ook indien op basis van artikel 6.4 van de AVR-NS een vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.2 wordt aangevraagd, de Voorwaarden GTbV waar artikel 6.2 naar verwijst, van toepassing zijn. Deze voorwaarden vereisen onder andere een geldige check in om in aanmerking te komen voor een vergoeding, die in mijn geval ontbreekt, aangezien ik mijn reis nooit ben begonnen en dus ook niet op een station ben geweest. Echter ben ik van mening dat uw stelling dat de Voorwaarden GTbV, en specifiek de eis dat er een geldige check in moet bestaan, in deze situatie van toepassing zijn, onterecht is, en wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats stelt artikel 6 van de Voorwaarden GTbV dat NS niet gehouden is over te gaan tot restitutie in geval van een staking, wat strijdig lijkt met het feit dat het hier gaat om een vergoeding op basis van artikel 6.4 van de AVR-NS, dat juist specifiek gaat over vergoedingen in geval van een staking. Daarnaast gaan de Voorwaarden GTbV volgens de artikelen 1 en 2 specifiek om vergoeding bij vertraging en omvat de hiervan gegeven definitie niet het scenario dat de eindbestemming überhaupt niet kon worden bereikt, waar het in artikel 6.4 van de AVR-NS juist expliciet weer wel om gaat. Ook gaat het in deze definitie van vertraging expliciet niet om "een afwijking van de Jaardienstregeling (...) die minimaal één dag voorafgaand aan de reisdag door NS is aangekondigd" (artikel 1 Voorwaarden GTbV), terwijl een staking mijns inziens in de regel wel tijdig zal worden aangekondigd en dat ook hier het geval was.

Ten derde stelt artikel 3 van de Voorwaarden GTbV dat, zoals door u genoemd in uw motivatie van uw afwijzing van mijn verzoeken, een geldige check in noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor restitutie op basis van deze regeling. In het geval van een vooraf aangekondigde staking en specifiek in de situatie van 28 mei, is dit in mijn ogen een onredelijke eis. Een check in (bij NS) is namelijk alleen mogelijk op een station en als vooraf duidelijk is dat een reis niet gemaakt kan worden, heeft een reiziger daar niets te zoeken. Sterker nog, in de dagen voorafgaand aan 28 mei heeft NS reizigers langs diverse wegen opgeroepen om niet naar stations te komen, wat een check in dus effectief onmogelijk maakt.

Bovendien lijkt het mij voor de hand te liggen dat deze eis gesteld wordt omdat een klant middels een geldige check in aan zou kunnen tonen een geldig vervoersbewijs te hebben gehad en een reis gemaakt te hebben of dit van plan te zijn geweest. Ik ben van mening dat ik geen check in nodig heb om dit aannamelijk te kunnen maken. Het door mij aangeschafte abonnement maakte het mij mogelijk op 28 mei zonder verdere betaling een geldig vervoersbewijs voor deze reis te verkrijgen. Mijn reishistorie - die ik u bij dezen toesta in te zien voor de afhandeling van deze klacht - toont mijns inziens aan dat ik op andere dagen in deze periode ook daadwerkelijk heb ingecheckt om dit vervoersbewijs te verkrijgen. De aanschaf van mijn abonnement en mijn reisgeschiedenis maken het mijns inziens ook zeer aannemelijk dat de genoemde reizen op 28 mei indien dit mogelijk was geweest, zou hebben gemaakt.

Op grond van bovenstaande redenering concludeer ik dat de stelling dat de Voorwaarden GTbV van toepassing zijn op een verzoek tot een vergoeding op basis van artikel 6.4 van de AVR-NS, het onrealistisch maakt een beroep te kunnen doen op deze vergoeding, specifiek in de situatie zoals die zich op 28 mei voordeed. Daarmee geeft deze interpretatie van de artikelen 6.2 en 6.4 van de AVR-NS mijns inziens geen invulling aan het gestelde in art. 6:74-76, 81, 83 en 84 BW.

Graag verzoek ik u deze e-mail binnen de in artikel 10.2 van de AVR-NS gestelde termijn van vier weken schriftelijk of per e-mail op een van de volgende wijzen te beantwoorden:
- met de mededeling dat u zich aansluit bij mijn redenering, terugkomt op uw stelling dat de voorwaarden GTbV van toepassing zijn op mijn verzoeken tot restitutie en mij de restituties waar ik u toe verzocht heb alsnog toekent;
- of met de mededeling dat u bij uw interpretatie van artikel 6.2 en 6.4 van de AVR-NS blijft, maar u aansluit bij mijn redenering dat dit in deze situatie geen invulling geeft aan art. 6:74-76, 81, 83 en 84 BW en een voorstel tot restitutie in lijn met deze wettelijke bepalingen.

Vertrouwende op een vlotte afhandeling van deze klacht verblijf ik.

Hoogachtend,

xxx
Reputatie 7
Onzin.

De dienst werd in ieder geval en gegarandeerd niet geleverd.

Waarom zou de klant dan moeten betalen ?
Nee, natuurlijk is het de tijd, moeite en inspanning niet waard. Maar wat moet je dan doen, NS belonen voor haar slinkse gedrag en hufterige houding?
Reputatie 6
@Lies87 bedankt voor de toevoeging, dat was mij ontgaan. Triest dat NS op zo'n abjecte wijze met haar vaste klanten omgaat.

Zoals ik al aangaf heb ik zelf ook grote moeite om allerlei NS-bullshit-redeneringen te accepteren.

Dan zou je toch van de NS verwachten om alsnog met terugwerkende kracht alle afgewezen claims van die dag goed te keuren?

 

Maar de NS zal wel weer kiezen voor de optie dat iedereen zelf contact moet opnemen met de klantenservice

Reputatie 7
Badge +3
De communicatie rondom de staking en vergoedingen verdient geen schoonheidsprijs.
Er werd gezegd dat men via GTbV geld terug gevraagd kon worden. Echter bij die regeling staat dat er geen recht is op GTbV bij staking.
Voor alternatief vervoer is er een regeling dat er maximaal €25 geclaimd kan worden. Wel moeten er bonnen overlegd worden.
Reputatie 3
Deze stakingsdag was extra lastig omdat het meerendeel van het stad- en streekvervoer ook staakte. Je zult dus met bewijsmateriaal moeten komen van bijvoorbeeld taxiritten of huurauto's. Inclusief motivatie waarom je die dag echt moest reizen. Maar wanneer je met iemand met meegereden bent dan wordt dat niet vergoed. Net zo min als een rit met eigen fiets. Een rit met de eigen auto wordt ook lastig.

Je maakt het veel te moeilijk. Als de krant 's ochtends niet wordt bezorgd hoef je toch ook niet aan te tonen dat je er anders echt een uur in had zitten lezen, en met bonnetjes aantonen hoeveel je hebt uitgegeven aan alternatieve lectuur?

Bedenk dat de kosten van deze niet te bewijzen claims uiteindelijk op het bordje van de betalende reiziger komen. Het moet geen oncontroleerbare graairegeling worden.
NS betaalt de kosten niet, maar de betalende reizigers die de inkomsten moeten leveren.


Hoezo oncontroleerbare graairegeling en niet te bewijzen claims... Wie een abonnement heeft is toch gewoon controleerbaar? Nu betalen de abonnementhouders (en een paar gedupeerden die een online ticket hadden gekocht) als enigen de rekening. Alle andere reizigers hebben namelijk naar ik aan mag nemen gewoon afgezien van het kopen van een kaartje. Door abonnementhouders te vergoeden wordt de schade eerlijker verspreid, en komt mogelijk ook een deel bij de staat terecht (die tenslotte enige aandeelhouder is).

Op de abonnementhouders heeft de NS nu zelfs een vette winst gemaakt op de bewuste dag. Geen loonkosten van de stakers, geen variabele kosten van elektriciteit en slijtage aan materieel, wel precies dezelfde inkomsten.
Mijn krant is dit jaar al zeker vijf keer niet gekomen wegens stakingen en storingen bij de drukkerij. Overmacht en dus dikke pech, sorry voor het ongemak.

Als mijn krant niet wordt bezorgd dan geef ik dat door en wordt mijn abonnement met 1 dag verlengd.
En dat alles zonder dat ik eerst moet gaan bewijzen dat ik wel van plan was de krant te gaan lezen.
Reputatie 7
Badge +3
De staking was ook nog eens ruim van te voren aangekondigd. In alle redelijkheid mag je dan verwachten dat mensen de tijd hebben om alternatieven te regelen. Hoe vervelend, lastig en duur dat ook is. En nog een keer extra lastig omdat het stad- en streekvervoer ook niet reed.

Ik vind het wel te billijken dat alleen reizigers met afgekocht reisrecht een compensatie krijgen. Zij hadden immers betaald voor een prestatie die niet geleverd is.
Reputatie 6
@ZomaarEenReiziger ik heb uiteindelijk wel een vergoeding gekregen toen ik een betoog met dezelfde strekking als jouw reacties hier, inclusief verwijzingen naar het BW heb opgestuurd. Als je wilt, stuur ik je mijn tekst door en kun je daar wat achtergrond uit kopiëren voor jouw klacht. Hopelijk neemt NS jou dan ook serieus en krijg jij dan ook gewoon een vergoeding.

@ZomaarEenReiziger leg het neer bij de geschillencommissie. Er is een duidelijke uitspraak dat je bij een staking niet hoeft te voldoen aan de in- en uitcheckeis bij afgekocht reisrecht.

://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/consument-hoeft-bij-staking-niet-te-voldoen-aan-in-en-uitcheckeis-om-beroep-te-doen-op-gtvb-regeling/

Reputatie 7
Badge +3

Gelukkig zijn er nog instanties die logisch redeneren:

Verwacht de ondernemer dat een consument zich op een stakingsdag van het openbaar vervoer op eigen kracht naar het station begeeft in de wetenschap dat er toch geen treinen zullen rijden, om daar even in-en uit te checken omdat slechts op die manier een beroep op de GTBV-regeling kans van slagen heeft?

De commissie vermag de ratio van die beperkende bepaling in dit geval niet in te zien.

NS heeft voorafgaand aan de staking juist gecommuniceerd dat het geen zin had om naar het station te komen. Hier zijn ze achteraf dan weer op teruggekomen. Overigens staat dit allemaal vermeld in het stakingstopic. @ZomaarEenReiziger : U heeft 100% gelijk, alleen het gelijk halen is een kostbare en tijdrovende zaak.
Reputatie 3
Nette brief. Bedankt voor het plaatsen!
Badge +3
Gelukkig wordt er in het NL openbaar vervoer erg weinig gestaakt, anders heb je er nog een dagtaak aan.
Dat laatste zal het niet zijn (dagtaak), maar feit is natuurlijk wél dat de vakbonden toevallig wel veel leden hebben in de sector openbaar vervoer.

Zzp'ers of freelancers zal je daar dus niet snel tegenkomen (misschien Fred Teeven op een bus of tram😂) en de mensen die sterk/totaal afhankelijk zijn van ov waren dus gewoon gedupeerd eind mei. Dat zijn we allemaal wel met elkaar eens, toch?

Lang niet iedereen kan 'een dagje thuis werken' of heeft alternatief vervoer. Dat mag dus best vergoed/gecompenseerd worden, zelfs al is het maar één dag (in dit geval) en gaat het meestal om minder dan een tientje...

Er zijn werkgevers (echt waar!) die gewoon zeggen "als jij niet (op tijd) komt werken dan kost je dat gewoon een (halve) vakantiedag!

En natuurlijk klim ik dan even op de hoogste kast of klim ik in de pen. Ik snap @Olav93 dus wel... Is geen dagtaak verder, maar principekwestie voor velen, omdat sommigen wél gewoon dat tientje terug gekregen hebben! 😗

Als dat 'een foutje' was, dan laat ze dat ook maar terugbetalen. Zie jij dat gebeuren @AbbeyRoad ?
Reputatie 7
Badge +3
Dat lijkt me apekool. Je weet best dat vakverenigingen juridisch zijn gevrijwaard van de vervolgschade van aangekondigde acties die niet door de rechter als onrechtmatig zijn bestempeld.
Het lijkt me helemaal dwaasheid dat als vakbonden schade veroorzaken met een staking dat anderen dan voor die schade moeten opdraaien.
Reputatie 6
Nee, natuurlijk is het de tijd, moeite en inspanning niet waard. Maar wat moet je dan doen, NS belonen voor haar slinkse gedrag en hufterige houding?

Ja, natuurlijk kan het de tijd, moeite en inspanning wel waard zijn. Het betreffende gedrag staat niet op zich en mag wel eens stevig bestreden worden. Het oplossen en daarmee mogelijk ook voorkomen van mistige situaties is in het belang van elke klant maar zeker ook van NS.

Probleem is dat je als individuele klant doorgaans niet serieus wordt genomen. Je zult je moeten organiseren en/of externe ondersteuning moeten zoeken zodat voldoende vermogen ontstaat om dergelijke situaties voor een ieder te verhelderen.

Ben bereid initiatieven te ondersteunen !
De GTbV regeling is volgens de voorwaarden dd april 2019 niet van toepassing bij stakingen.

Er is dan ook geen sprake van vertraging, er is sprake van een niet-geleverde dienst waarvoor wel betaald is. Dus is compensatie op zijn plaats.
Reputatie 6
@AbbeyRoad nav bericht @rizana ns
Dubieus gedrag, dus ! Vanuit de organisatie, wel te verstaan. Dat is het probleem en daar kan de moderatie niets aan doen en veranderen.
En als je alleen de mensen gaat compenseren die aantoonbaar de reis gemaakt zouden hebben dan zit je met de bewijslast, wat een ontzettend groot administratief drama oplevert bij een landelijke staking.

We hebben het over mensen met een afgekocht reisrecht in de spits. Die abonnementen zijn zo belachelijk duur dat ze alleen maar lonen als je dagelijks dezelfde reis maakt. Dus ja, ga er maar vanuit dat die mensen op 28 mei wilden reizen, als dat niet het geval was hadden ze namelijk wel voor een goedkoper abonnement gekozen.
Als je jezelf als een fatsoenlijk bedrijf zou opstellen en deze groep reizigers pro-actief zou compenseren dan zou je je daarmee juist een groot administratief drama besparen en jezelf een betrouwbaar verkoper tonen. Juist doordat NS dat vertikt en iedere abonnementhouder een eigen claim moet indienen die vervolgens meermaals wordt afgekeurd, halen ze zichzelf deze ellende op de hals. Blijkbaar hoopt men hier dermate veel mensen te ontmoedigen een claim in te dienen dat dit toch lucratiever uitpakt dan de eerste optie.
Reputatie 4

Waarom zouden alleen die mensen gecompenseerd moeten worden? Met mijn 40% kortingsabonnement van een paar tientjes per jaar heb ik net zo goed recht op compensatie.Met jouw 40 procent kortingsabonnement heb je niet betaald voor een reis die je niet hebt kunnen maken.


Ik heb betaald voor een dienst waar ik geen gebruik van heb kunnen maken, net als de mensen met afgekocht reisrecht in de spits.
Ik heb betaald voor een dienst waar ik geen gebruik van heb kunnen maken, net als de mensen met afgekocht reisrecht in de spits.

Als je het verschil niet begrijpt is verdere discussie zinloos.
Reputatie 4

Ik heb betaald voor een dienst waar ik geen gebruik van heb kunnen maken, net als de mensen met afgekocht reisrecht in de spits.Als je het verschil niet begrijpt is verdere discussie zinloos.


Dat komt omdat er geen verschil is. De kosten van het abonnement zijn anders, maar het principe is hetzelfde. Als je denkt dat er wel verschil is mag je mij dat uitleggen, maar de toon van je reactie doet vermoeden dat je dat niet kan.

Reageer