beantwoord

Vervangende bussen hebben ook vertraging. Metro is sneller

  • 1 augustus 2016
  • 37 reacties
  • 823 Bekeken


Toon eerste bericht

37 reacties

Ik kan hier niet veel meer over kwijt. We hebben gemeend dat een eenduidig plan met busvervoer van en naar Schiphol de beste optie was. Feedback op onze plannen heb ik doorgestuurd naar betreffende afdeling. Jullie hadden het anders gedaan, dat is wel duidelijk.
Reputatie 3
Daar moet toch een reden voor zijn, dat jullie dat de beste optie vinden ?
Die mag je niet geven van je meerderen ?

Het lijkt er nu op dat er helemaal niet over nagedacht is.
Waarom is er bij eerdere buitendienststellingen niet gekozen voor dit plan?
@KJ
Je gebruikt 'we hebben gemeend' in je post. Betekent dit dat jullie op dit moment menen dat het busplan toch niet het beste plan was? Dat zou heel mooi zijn. Ik hoop sowieso dat er bij toekomstige buitendienststellingen gewoon gebruik gemaakt kan worden van de metro en R-net bussen op kosten van NS. Dan is er in ieder geval leering getrokken uit dit idiote plan.
Het zou heel goed kunnen dat we door eigen bevindingen, feedback van reizigers ter plekke én feedback van reizigers op de diverse Social Media (waarbinnen dit forum een belangrijke rol speelt) een volgende keer een andere beslissing nemen.
Reputatie 3
Jammer dat je de vragen van mij en Treinspotter weer ontwijkt.

Als NS de feedback van dit forum serieus neemt, zouden jullie dit niet doen, want de lol van het reageren gaat er wel af als elk hekel punt ontweken wordt .

Er zal best een reden zijn waarom er uitgerekend nu voor een andere aanpak is gekozen, maar blijkbaar kiest de NS ervoor om die reden niet prijs te geven aan de reizigers.
@PaulusH
Om heel eerlijk te zijn had ik niet anders verwacht van NS. Mijn vermoeden werd bevestigd toen iMark geen antwoord kreeg op de vraag waarom. Ik denk ook niet dat we ooit te weten gaan komen waarom. De vraag kunnen we miljoenen keren stellen, maar we gaan er geen antwoord op krijgen.
Reputatie 7
Badge +3
@Treinspotter123
Ik heb inmiddels genoeg gelezen om te concluderen dat de busregeling een groot fiasco is geweest (mede door de onvoorziene omstandigheid van de extra controles op de wegen van de A4 naar Schiphol) dat NS niet gauw meer met een vergelijkbaar onzinplan komt aankakken. Zelfs NS moet in staat zijn om van fouten te leren.

Stelregel: wanneer het reguliere openbaar vervoer op een parallelle route voldoende capaciteit heeft om als treinvervangend vervoer te fungeren, altijd gebruik maken van die capaciteit en niet met touringcars gaan zitten klungelen.
Ik zou graag nog één ding bevestigd willen zien voordat ik dit topic met rust laat. ProRail heeft aangegeven dat de vervoerder zelf het treinvervangend vervoer betaalt. Van bronnen binnen ProRail en andere forumgebruikers hoorde ik altijd dat ProRail het vervangend vervoer betaalde. Wat is waar?
Reputatie 7
Badge +3
Het is een heel verhaal dat ik heb gevonden in de Netverklaring 2016 van ProRail. In het geval van de werkzaamheden op de Zuidtak heeft NS recht op vergoedingen. In dit geval, er waren immers functiewijzigingswerken, had ProRail het plan van NS kunnen afwijzen omdat het maatschappelijk niet acceptabel of slecht uitvoerbaar was. Het zou interessant zijn om te horen of NS de offerte voor het treinvervangend vervoer wel ter goedkeuring heeft aangeboden bij ProRail. :D

Bron: https://www.prorail.nl/sites/default/files/3526934-v2g-netverklaring_2016_gemengde_net.pdf

4.5.3 Vergoedingen bij buitendienststellingen
ProRail kan in het kader van het jaardienstverdelingsproces voor capaciteit ten behoeve van werkzaamheden een financiële compensatie aan gerechtigde(n) overeenkomen anders dan gebruiks- vergoedingen. Onder de voorwaarde dat het alternatief vervoerplan uitvoerbaar en maatschappelijk acceptabel is, wordt in combinatie met deze compensatieafspraken in beginsel de door ProRail opgestelde voorkeursvariant van de buitendienststelling gekozen, met inachtneming van hetgeen hieronder bij de punten 1, 2 en 3 is vermeld. Voor de toepassing van de bepalingen over de vergoedingen in deze paragraaf is de wijze van financiering van de werken uit nieuwbouwbudget dan wel uit instandhoudingsbudget bepalend voor de kwalificatie van een werk als functiewijzigingswerk respectievelijk als functiehandhavingswerk.
1 Functiewijzigingswerken
a. Voor geplande functiewijzigings- en omgevingswerken (‘nieuwbouw’) worden de out-of- pocket-kosten voor vervangend vervoer vergoed op basis van door ProRail goedgekeurde offertes die door de spoorwegonderneming met ProRail zijn overeengekomen.
b. Er vindt voor geplande functiewijzigings- en omgevingswerken (‘nieuwbouw’) geen vergoeding plaats voor om te leiden treinen voor reizigers- en goederenvervoer. ProRail spant zich in om de omleidingsroutes zoals gedefinieerd in het Corridorboek vrij te houden voor omleidingsverkeer.
c. Indien als gevolg van ombouwwerkzaamheden langer dan 6 weken (gemiddelde duur van een wijzigingsblad) infrafunctionaliteit niet beschikbaar is waardoor verkeer vanuit de normale dienstregeling negatief wordt geraakt en dit alleen door middel van omleiden over andere baanvakken kan worden opgelost, worden de betreffende extra directe bedrijfskosten van de gerechtigde, die door een specificatie worden onderbouwd, door ProRail gedragen.
2 Functiehandhavingswerken
a.
Voor reizigersvervoerders kan bij geplande functiehandhavingswerken (‘groot onderhoud’ en ‘vernieuwing’) sprake zijn van compensatie, en wel in de volgende gevallen en in de hieronder beschreven mate:
i. geen compensatie wordt verleend in geval van buitendienststellingen in weekeinden, nachten, tussen de spitsen, in reizigersverkeerluwe perioden (zijnde schoolvakanties en officiële feestdagen) of als het doorgaande treinverkeer niet wordt geraakt;
ii. wel wordt compensatie verleend als en voor zover een buitendienststelling (deels) op normale werkdagen (niet reizigersverkeerluw) valt en indien daarbij de ochtendspitsen en/of avondspitsen worden geraakt; de compensatie geldt dan voor de vervallen treinkilometers van de treinen gedurende die werkdagen;
iii. het bedrag van de financiële compensatie wordt berekend via een bedrag per vervallen treinkilometer ten gevolge van de buitendienststelling, ten opzichte van de in de jaardienst verdeelde situatie;
iv. het compensatietarief voor reizigersvervoerders is afhankelijk van de categorie waarin het betrokken baanvak volgens bijlage 26 is ingedeeld en bedraagt:
 voor categorie 1 baanvakken € 11,- per vervallen treinkilometer volgens de jaardienstverdeling;
 voor categorie 2 baanvakken € 6,- per vervallen treinkilometer volgens de jaardienstverdeling;
ProRail kan in voorkomend geval een hogere vergoeding overeenkomen, op basis van een offerte met betrekking tot de kosten van een te bieden servicelevel met vervangend vervoer.
ProRail hoeft toch geen vergoeding te betalen? Het was immers een reizigersluwe periode, namelijk schoolvakantie. Het is inderdaad ook niet maatschappelijk acceptabel. Dan zou de dame van ProRail toch gelijk hebben. Ze zei het namelijk erg overtuigend.

Ik ben dan nog wel benieuwd of iemand bij NS connecties heeft met het betreffende touringcarbedrijf.

Heel erg bedankt voor het uitzoeken iMark. Interessant om te lezen hoe dit gaat. De onduidelijkheid over het principe is nu duidelijk bij mij.
Reputatie 7
Badge +3
Je kunt natuurlijk discussiëren of het bij de spoorverdubbeling tussen Duivendrecht en Amsterdam Zuid gaat om 'functiewijzigingswerken' of 'functiehandhavingswerken'.
Ik ben geneigd om de onderhavige werkzaamheden als functiewijzing van de infrastructuur te beschouwen. Er zijn andere sporen in dienst gesteld, er worden andere perronsporen gebruikt in Amsterdam RAI etc.
Functiehandhaving gaat om zaken als spoorvernieuwing waarbij de functionaliteit van de infrastructuur na de werkzaamheden identiek is aan de situatie van voor de werkzaamheden.

Ik vrees dat de dame van ProRail die Treinsportter123 gesproken heeft niet op de hoogte is van de genoemde verschillen tussen functiewijziging en functiehandhaving.

Het kan natuurlijk zo zijn dat NS de offerte van het idiote verbussingsplan niet eens aan ProRail heeft voorgelegd in de voorbereidingsfase en dus geen compensatie claimt. Uit het oogpunt van de toch al veel te dure bedrijfsvoering van NS is dat als tamelijk dom te bestempelen en maakt het het besluit om dit verbussingsplan uit te voeren alleen maar mysterieuzer.

Reageer