Klacht Hsl

  • 2 maart 2017
  • 5 reacties
  • 376 Bekeken

Sinds de nieuwe dienst regeling rijden er voornamelijk hsl treinen tussen breda en rotterdam. Als het een beetje waait rijd er geen. Of ze zijn geeoon kapot. DN kun je dus met het boemeltje ( sprinter) van Tilburg naar Dordrecht. Het is na 3 perfecte jaren al een half jaar dikke ellende. Ns bedankt

5 reacties

Reputatie 6
Badge
Misschien kan de marketingafdeling nog even een vervolgartikel schrijven over het (matige) succes van deze lijn.
http://nieuws.ns.nl/start-nieuwe-intercity-den-haag---breda---eindhoven/
Vooral de laatste zin in dit bericht: "Ook rijdt NS tot april naast deze nieuwe treinverbinding ook een extra trein tussen Breda en Rotterdam om reizigers extra overstap mogelijkheden te bieden." spreekt boekdelen. Deze 'extra' trein is een noodzakelijke trein NS, dat blijkt vandaag maar weer eens (en vele andere momenten).

Na ongeveer zes weken lijkt het mij wel tijd voor een update.
(Succes degenen die van en naar het zuiden reizen, vergeet de claim niet in de dienen).
Goedemiddag Heepy, ik begrijp heel goed dat het erg frustrerend is om zo vaak met uitgevallen treinen te maken te hebben.

Er spelen een aantal zaken, waardoor de treinen misschien niet rijden zoals het hoort. Zoals Raymond123 al aangeeft met zijn link naar ons nieuwsartikel, zijn we nog hard bezig om problemen te verhelpen. Bij wind spelen er inderdaad problemen. Wegens Europese veiligheidseisen mogen er geen hsl-treinen rijden bij veel wind. Deze trein gaat over de Moerdijkbrug, daar ligt de windsnelheid soms een stuk hoger.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat het heel vervelend is dat je zo vaak last hebt van vertragingen. Het is een bekend probleem, maar ik zal je klacht doorzetten. Ik hoop dat het er snel een stuk beter voorstaat op dit traject.
Reputatie 7
Badge +3
Hier een paar citaten uit het rapport https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/13/bijlage-1-review-verbeterplannen-ns-en-prorail/bijlage-1-review-verbeterplannen-ns-en-prorail.pdf

"Harde wind op het HSL tracé is een speciaal aspect in de prestaties van de IC direct. Een belangrijk knelpunt is de brug over het Hollands Diep.
Voor de HSL-Zuid geldt Europese regelgeving (TSI): treinen die over de HSL-Zuid rijden, dienen bestand te zijn tegen windstoten tot een bepaalde waarde. Op locaties waar deze waarden overschreden kunnen worden, moet de infrabeheerder maatregelen nemen. Dat kan door het toepassen van windschermen of het beperken van de rijsnelheid. In Nederland is gekozen voor het beperken van de rijsnelheid op basis van windprognoses van meteorologen, aangevuld met een automatisch windmetingsysteem op de meest risicovolle plek, de brug Hollands Diep. Dit waarschuwingssysteem genereert het ene jaar meer waarschuwingen dan andere jaren, aangezien er het ene jaar meer harde wind is dan het andere jaar."

"Wind
Het herijken van een windmeter(s) bij de brug over het Hollands Diep is al uitgevoerd. Hierdoor is het waarschuwingssysteem op een correct niveau gekomen.
ProRail heeft de mogelijkheden onderzocht om de hinder door wind verder terug te brengen en een aantal mogelijke oplossingen aangedragen: het plaatsen van windschermen, het automatisch toepassen van snelheidsbeperking (eventueel gedifferentieerd naar locatie en treintype), het plaatsen van windmeters
langs de baan in combinatie met intelligente software en het aanscherpen van de werkwijze van voorspellingen door meteorologen. Vervolgstappen zijn afhankelijk van besluitvorming door het Ministerie van IenM."

Er is sprake van een meervoudig probleem. De brug over het Hollands Diep is niet goed ontworpen waardoor er te veel hinder van harde wind is. Verder rijdt NS met minder geschikte treinen die nog windgevoeliger zijn dan bijvoorbeeld de Thalys.

Hopen dat het er snel beter voorstaat op het traject is hopen tegen beter weten in. Zonder maatregelen is het een loterij of er harde wind is. Met maatregelen, zoals windschermen en beter geschikte treinen, kan de beschikbaarheid van de brug over het Hollands Diep enorm verbeterd worden.
Maar ja als je dan alleen nog hsl lijnen tussen Breda en Rotterdam laat rijden wordt het wel moeilijk.
Als je vroeg in de ochtend in Breda strand wordt het heel moeilijk om in Rotterdam te komen en zeker in een redelijke tijd.
Reputatie 7
Badge +3
In het in een eerder bericht genoemde rapport wordt ook gesproken over maatregelen die de effecten van harde wind kunnen verminderen. Het lijkt erop dat de IC Direct te snel uit de dienst wordt genomen bij harde wind. De IC Direct is minder windgevoelig dan Thalys (dat had ik verkeerd opgeschreven in een eerder bericht.)

Het is natuurlijk wel heel vreemd dat voor een spoorlijn die miljarden gekost heeft het niet mogelijk zou zijn om €23 mio te vinden om uitval van treinen door windoverlast met nog eens 60% te verminderen. Zeker nu er eindelijk meer treinen over de HSL gaan rijden.

"Verbeterpotentieel om de gevolgen van wind te verminderen
Als het hard waait, draagt sterke wind op de brug over het Hollands Diep in aanzienlijke mate bij aan de uitval van de IC direct. Het reviewteam ziet drie mogelijkheden om de gevolgen van wind te verminderen:
maak onderscheid tussen treintypen, maak plaatselijke snelheidsbeperking mogelijk en plaats windschermen.

Treintypen: ProRail hanteert voor het beoordelen van het uit de dienst nemen van een IC direct bij harde wind Europese regelgeving (High-Speed Rolling Stock TSI uit 2008). Deze TSI is geschreven voor hogesnelheidstreinen en kent onder meer bepalingen voor het aanpassen van de treinsnelheid aan de windomstandigheden. De IC direct valt niet onder deze TSI maar wordt om diverse redenen door Verkeersleiding op dezelfde manier behandeld als de Thalys. Op de HSL kan nu geen onderscheid worden gemaakt in snelheidsbeperkingen tussen verschillende treintypen, omdat het ERTMS systeem
voor de HSL daar niet op is ontworpen. Het alternatief, een handmatige snelheidsbeperking door Verkeersleiding wordt afgewezen op veiligheidsgronden. Daarom wordt de IC direct behandeld als een hogesnelheidstrein als het gaat om snelheidsbeperkingen tot 80 km/h en uitval. Het reviewteam constateert dat onderzoek in gang is gezet in hoeverre de IC direct minder gevoelig is voor harde wind
dan hogesnelheidstreinen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de IC direct niet hoeft te worden behandeld als een hogesnelheidstrein.

Plaatselijke snelheidsbeperking: Op dit moment is differentiatie van de windprognose per locatie voor de gehele HSL met bestaande meetinfrastructuur niet mogelijk. Wanneer blijkt dat de IC direct minder gevoelig is voor wind, beveelt het reviewteam aan na te gaan in hoeverre een flexibel systeem van plaatselijke snelheidsbeperkingen, dat onderscheid maakt tussen materieeltypen, kan worden gerealiseerd bij met name de brug over het Hollands Diep. Een dergelijk flexibel systeem, analoog aan een systeem dat in Frankrijk wordt toegepast, is niet alleen zinvol in de huidige situatie (middellange termijn), maar kan dat ook zijn voor de lange termjn. De IC Brussel zal naar verwachting ook na 2021 een aantal jaren rijden. Ook voor de ICNG, die vanaf 2021 in dienst komt kan dit systeem van belang zijn, als er een groot verschil is in windgevoeligheid met de Thalys. De ICNG zal windgevoeliger zijn dan de IC direct omdat het zwaartepunt van deze trein hoger ligt. Toepassing van dit „Franse systeem“ vereist wel dat verkeersleiding wordt gefaciliteerd.

Windschermen: Een eenvoudige aanpassing aan het windmeetsysteem bij de brug over het Hollands Diep is al getroffen en resulteert naar verwachting in een reductie van uitval door wind van circa 25%. Door een combinatie van windschermen op de brug Hollands Diep en een systeem van plaatselijke snelheidsbeperkingen, kan de uitval als gevolg van wind verder worden teruggebracht met nog eens 60%.
De kosten van die extra maatregelen worden geschat op circa € 23 miljoen. Een besluit hierover is afhankelijk van de uitkomsten van een MKBA."

(MKBA: maatschappelijke kosten-batenanalyse)

Reageer