Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatief


  • NS Hoofdconducteur
  • 7905 reacties
Ik had het beloofd om wat meer over de BOA te schrijven en dit topic is dus bedoeld voor vragen over de BOA, in het bijzonder de BOA-OV en om meer te weten te komen wat een BOA nu exact is. BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) is iemand, die voldoet aan verschillende eisen en een titel van opsporingsbevoegdheid heeft en een akte. Simpel gezegd, de persoon die BOA is moet betrouwbaar zijn, moet de kennis op orde hebben en er moet een noodzaak zijn om strafbare feiten op te sporen.
In Nederland zijn zo’n 23.500 BOA’s werkzaam bij 1.100 verschillende instanties (bron: politie).
De BOA staat in principe onder de politie, dit zijn Algemeen Opsporings Ambtenaren en er wordt wel een goede samenwerking met elkaar verwacht. Eke BOA is herkenbaar aan het insigne. Dit dient elke BOA, welk domein ook die in het openbaar werkt, heeft een draagplicht om het insigne te dragen. Deze verplichting is er sinds 2008. Er zijn wel uitzonderingen, als het het werk van de BOA belemmerd, mag de BOA in burger werken en heeft geen draagplicht, wel dient hij of zij altijd zich desgevraagd te legitimeren. Het insigne stelt een vuist, een scepter en een schild voor.In 2008 heeft men in de media een campagne gevoerd om deze verandering en het BOA-insigne te verduidelijken. Dit is gebeurd via kranten, tijdschriften en andere media. Welke andere media wordt helaas verder niet vermeld.

De BOA’s kennen 7 domein gebieden.

Domein 1: Openbare Ruimte (bv de stadswacht, parkeercontroleur)
Domein 2: Milieu, welzijn en infrastructuur (bv boswachter, inspecteur dierenbescherming)
Domein 3: Onderwijs (bv leerplichtambtenaar)
Domein 4: Openbaar vervoer (bv hoofdconducteurs (HC) NS, controleur openbaar vervoer, veiligheidsteam openbaar vervoer gemeente Amsterdam, BOA ProRail)
Domein 5: Werk, inkomen en zorg (bv medewerker vd Arbeidsinspectie, sociale rechercheur)
Domein 6: Generieke opsporing (bv weginspecteurs Rijkswaterstaat, BOA van de FIOD)
Domein 7: BOA bij de politie (bv baliemedewerker, koerier, meldkamercentralist)

Door de opsplitsing van deze domeinen, wil men duidelijkheid verschaffen wat een bepaalde BOA nu wel en nu niet mag. Een BOA beëdigd voor domein 1 mag zich niet bezig gaan houden met het opsporen van strafbare feiten voor domein 4, anders gezegd, een stadswacht mag geen bekeuring uitschrijven aan een verdachte, die op het station staat te roken, het station valt namelijk onder domein 4. Men gaat er dus vanuit, dat de BOA zelf goed weet wat zijn of haar domein is en wat hij of zij daadwerkelijk mag.

In de 7 domeinen kan er ook sprake zijn dat men politiebevoegdheden heeft. Denk hierbij aan het gebruik van wapens, handboeien en identiteitsfouillering. Ik zoom nu in op de BOA-OV, domein 4. Bij NS hebben alle HC een BOA bevoegdheid, dit hebben we nodig om onze functie uit te oefenen (staat zo omschreven) en de collega’s van Veiligheid en Service (VenS) zijn BOA-OV+. De + geeft aan dat deze groep politiebevoegdheden heeft. Daar moet men elk jaar een examen voor afleggen. Alle BOA’s moeten overigens elke 5 jaar aantonen dat ze bekwaam zijn gebleven (wij (NS) doen dat door elke 5 jaar een examen te doen). De collega’s VenS mogen dus meer als wij HC. Dit is overigens niet te zien aan het BOA-insigne, die is nog steeds dezelfde als voor elk domein. Onze BOA-OV’s zijn beëdigd om strafbare feiten op te sporen voor de Spoorwegwet en het daarbij behorende Besluit.

Een BOA herkenbaar aan het insigne, hoeft zich niet uit zichzelf te legitimeren als BOA zijnde. Als men hierom vraagt, dient de BOA zich te legitimeren. Dit is wettelijk vastgelegd.

Verder staat beschreven dat de BOA in eerste instantie gastheer of gastvrouw is in zijn of haar domein en dat men bij overtredingen kan handhaven en iemand mag staande houden. In het OV geldt dus als een HC of een VenS-er iets zien wat niet mag, bv roken in de trein, mogen beide groepen hiervoor de persoon staande houden en zijn of haar identiteit vaststellen. Een machinist mag dit bij voorbeeld niet, aangezien deze geen BOA-OV bevoegdheid heeft. Een toezichthouder mag iemand, die als verdachte wordt aangemerkt niet staande houden en zal als hij of zij er iets mee wil, deze persoon dus moeten aanhouden als burger.

In de afspraken omtrent veiligheid, vinden er via onze collega’s VenS steeds meer burger acties plaats in de trein en op stations. Deze collega’s zijn op dat moment natuurlijk niet in uniform en dragen geen BOA-insigne. Bij controle in burger in de trein ben ik gewend dat men zich vooraf meld bij mij als HC en tevens Chef van de Trein, zodat kenbaar gemaakt kan worden dat er op die manier controle plaats gaat vinden. De omroep vindt pas plaats na vertrek van de trein. Meestal zie ik ze een geel vest aantrekken of dragen het BOA-insigne om hun nek. Politie in burger doet meestal ook mee aan dit soort acties. Doel is om een trein “schoon te vegen” en dus iedereen gecontroleerd te hebben. Degenen die een UVB krijgen of een andere bekeuring worden door de politie direct doorgelicht op openstaande geldboetes of gevangenisstraf die men nog moet uitzitten.

Het omvat natuurlijk veel meer, maar ik hoop dat ik een en ander wat heb kunnen verduidelijken en ik nodig iedereen uit om het aan te vullen, te verbeteren of om er vragen over te stellen. Of ik overal antwoord op weet, dat kan ik helaas niet beloven.

Een link van een gebruikte bron op internet:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

160 reacties

Apart. :?
Of de twee systemen worden gekoppeld, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik zal het eens navragen, het staat er niet voor niets vermeld lijkt mij.
Navraag nog niet gedaan Nooduitgang, maar er schoot mij ff iets te binnen. VenS hebben nl 2 feiten extra die ze mogen opsporen dan wij HC.

VenS mag nl ook bekeuren voor 2 feiten uit Wet Mulder:

Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten.

Als bestuurder een voertuig parkeren voor een inrit of uitrit.

Het is natuurlijk wel bij stations of sporen gerelateerd, maar het zit er bij hun bij en dan is de koppeling met het RDW niet zo gek. Als de bestuurder spoorloos is, kan men dus op kenteken bekeuren.

Dat zal het vermoed ik zijn. HC hebben er dus niets mee te maken.
Heb navraag gedaan en het digitaal handhaven kan een VenSer inderdaad het RDW raadplegen, vanwege hun Wet Mulder feiten. Denk hier bv aan een auto die fout geparkeerd staat bij het station en een calamiteiteningang blokkeert voor de hulpdiensten.
De invulling is nog in proefbedrijf en voor ons HC geldt dat helemaal.
Ander punt wat vaak voorbijkomt is het tonen van een geldig ID bewijs. Er is bij eerdere topics aangekaart dat wij een kind reizend op een railrunner, jonger dan 12 jaar niet de ID kunnen vorderen.

Nu blijkt dat wij dat wel kunnen. Kortweg gezegd als het om het vervoersbewijs gaat, mag op elke leeftijd een ID-bewijs gevorderd worden mits dit noodzakelijk is voor de controle.

Voorbeeld

Een reiziger toont mij een railrunner en ik heb een sterk vermoeden dat deze ouder is dan 11 jaar. Om dit te kunnen controleren mag ik een geldig ID bewijs vorderen.
Mocht deze reiziger geen ID bewijs bij hebben en blijkt dat deze jonger is dan 12 jaar, is strafrechtelijk vervolgen via een bekeuring niet mogelijk. Een vaststelling van de ID via de politie op het politiebureau behoort wel degelijk tot de opties.

Deze vordering gaat dus alleen op als het om een vervoersbewijs gaat en bv als de jonge reiziger op de fiets op het perron wil gaan slalommen.
Erg fijn dat je deze informatie met ons deelt, Loes 🙂
Ik zie dat ik in mijn laatste zin een woord ben vergeten.

Deze vordering gaat dus alleen op als het om een vervoersbewijs gaat en bv niet als de jonge reiziger op de fiets op het perron wil gaan slalommen.
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/28/tk-bevoegdheden-boa-openbaar-vervoer. bijdragevandennis
Om alles toch even te bundelen (en zodat ik zelf naar dit topic kan verwijzen ;)):
Een van de artikelen waarop wij mogen handhaven is artikel 72 Wet Personenvervoer 2000:
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

In het Besluit Personenvervoer 2000 staat verder uitgelegd hoe je dan de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang kunt overtreden:
a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.
De enige uitzondering is als je uitdrukkelijk toestemming hebt van de vervoerder.(bv. uitoefenen van beroep; Railcatering)
Een voor degene die benieuwd zijn naar de feitcodes, of welke kosten alles met zich mee brengt:


Overal komt nog €9,- administratiekosten bij.
Een voor degene die benieuwd zijn naar de feitcodes, of welke kosten alles met zich mee brengt:


Overal komt nog €9,- administratiekosten bij.


Vraagje over de feit codes die je hier vermeld hebt; Bij E129e (te bedelen of houden van inzamelingen) heb je er naast (geldboete gedeelte) geen bedrag invullen neer gezet.

Over dat laatste gedeelte van geldboete (bedoel ik) zijn de volgende 2 vragen; Wie bepaalt dan de hoogte van de boete als die al bepaalt wordt? Kan/mag je daar geen uitspraak over doen of ga je daar als HC niet over?
Goeie vraag; de * betekent dat ik geen Aankondiging van Strafbeschikking geef (herken je aan de S op het proces verbaal) maar een Kennisgeving van bekeuring (herken je aan de K op het proces verbaal.

Hierbij bepaalt de Officier van Justitie de hoogte van het bedrag.
Goeie vraag; de * betekent dat ik geen Aankondiging van Strafbeschikking geef (herken je aan de S op het proces verbaal) maar een Kennisgeving van bekeuring (herken je aan de K op het proces verbaal.

Hierbij bepaalt de Officier van Justitie de hoogte van het bedrag.


* Sterretje had ik over het hoofd gezien, maar ik heb een aantal kennissen die (zij het met de fut tegenwoordig) bij de politie hebben gewerkt.

Ik heb zelf nog niet met (zover ik me kan herinneren) ooit met 1 van de (door jouw benoemde) feitcode te maken gehad (gelukkig.)

En ik kijk ook nog wel eens boeven vang programma's op tv.:)
Tijdje geleden was het niet tonen op eerste vordering van een ID bewijs ook een Kennisgeving. Tegenwoordig staat daar een Sanctiebedrag voor. Er wil soms wel eens wat veranderen.
Als aanvulling op andere topics even het volgende algemene gedeelte over deze twee vragen:

1. Wanneer mag er een OV-chipkaart worden ingenomen?
2. Wanneer mag een ander soort vervoersbewijs worden ingenomen?

De eerste vraag zit er al direct een verschil in. Er zijn 2 soorten OV-chipkaarten, de persoonlijke en de anonieme (en blijkbaar valt de eenmalige chipkaart ook onder de OV-chipkaart, ik blijf deze eenmalige chipkaart noemen, deze neem ik mee in vraag 2).
Op het moment dat een toezichthouder, in dit geval een hoofdconducteur (HC) tijdens zijn controle een persoonlijke OV-chipkaart van een reiziger krijgt aangeboden, zal deze eerst controleren of er sprake is van een geldig reisrecht, dus geldige check-in. Is daar sprake van, zal de HC vaststellen of deze kaart van de betreffende reiziger is.
Een kaart kan misbruikt worden, de reiziger die hem aanbiedt is niet dezelfde als degene die op de kaart staat vermeldt. Dit is vastgesteld door bv een geldig ID-bewijs of de foto is duidelijk afwijkend (denk aan man-vrouw). De HC stelt als toezichthouder vast dat dit geen geldig vervoersbewijs is en zal nu in zijn rol van BOA-OV kruipen en hier een nieuw vervoersbewijs voor uitschrijven. Welke vorm is nu onbelangrijk. De HC zal op het nieuwe uitgegeven vervoersbewijs hebben genoteerd dat de persoonlijke OV-chipkaart is ingenomen, dit is een kwijting (lees bewijs) aan de reiziger, dat de HC hem heeft ingenomen. Het innemen van de OV staat nu direct gekoppeld aan het nieuwe vervoersbewijs.
De HC kan hierbij ook besluiten een extra bekeuring te schrijven voor het misbruik maken van een vervoersbewijs en zal de reiziger hier dan staande voor houden en verbaliseren.
Een persoonlijke OV kan bv ook worden ingenomen, als de foto dusdanig onherkenbaar is geworden, gegevens onleesbaar zijn geworden en het niet meer mogelijk is om vast te stellen dat het om de kaart van de reiziger zelf gaat. Ik kan via mijn MCL van de particuliere, persoonlijke OV-chipkaarten altijd de geboortedatum van de houder uitlezen.

Op vraag twee kan ik ook makkelijk zijn. Als het vervoersbewijs is bewerkt, niet de ID-gegevens van de betreffende reiziger opstaan (E-ticket), dan gaat dezelfde procedure van start als in de eerste vraag. De HC zal altijd een kwijting moeten afgeven aan de reiziger, waar het nummer van het vervoersbewijs en wat voor soort het is opschrijven.

Dan even op welke manieren wij een kwijting kunnen afgeven. Ik gaf al aan dat dat kan door een nieuw vervoersbewijs uit te schrijven, dan is het dus de zogenoemde boete. Ik kan er ook voor kiezen om er een kosteloos vervoersbewijs voor af te geven als er iets mis is met bv een eenmalige OV-chipkaart. De chip staat bv verkeerd ingeregeld en de datum staat duidelijk op de dag van controle, traject klopt, maar bij uitlezen is deze verlopen. Na de servicemodus geraadpleegd te hebben zie ik dat de chip geldig was op 01-01-1997. Dan weet ik al voldoende, want toen bestond dit systeem nog niet en neem ik dit soort kaarten in voor onderzoek. Het kosteloze vervoersbewijs ziet er exact hetzelfde uit als het nieuwe af te geven vervoersbewijs, alleen geven wij aan dat er sprake is van kosteloos en wederom noteren wij het kaartnr en soort kaart dat wordt ingenomen.

Dus samengevat, als een HC, terecht of onterecht (vaak is dat pas na te gaan als er beroep wordt aangetekend) een vervoersbewijs intrekt, dient deze altijd een kwijting aan de betreffende reiziger af te geven. Hier hebben we dus geen ID-gegevens voor nodig.
Een andere vraag die terecht voorbij kwam van bitsflew en mrfreeze in dit topic:

https://forum.ns.nl/de-trein-11/ns-controleur-vraagt-onrechtmatig-om-legitimatie-30479

De eerste vraag was of wij zomaar een identiteitsbewijs mogen vragen. De tweede is of een reiziger jonger dan 12 jaar moet beschikken over een geldig identiteitsbewijs.

Een hoofdconducteur heeft zoals eerder al beschreven door mijn collega Slidestops verschillende functies. We zijn zo onder andere een Toezichthouder en BOA. Tijdens de controleronde in de trein, treden wij op als Toezichthouder van NS. Dit betekent dat wij onder andere de vervoersbewijzen mogen vragen en als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor deze taakvervulling, mogen wij daar bv een identiteitsbewijs voor ter inzage te vorderen of bv inlichtingen vorderen.
Wanneer vragen wij een geldig identiteitsbewijs. In ieder geval bij een e-ticket, dit op naam gestelde vervoersbewijs is persoonlijk en om na te gaan of de gegevens op dit vervoersbewijs daadwerkelijk de identiteitsgegevens zijn van de betreffende reiziger, mogen wij daar een identiteitsbewijs vorderen.
De meest gangbare identiteitsbewijzen zijn:

1. Paspoort
2. Nederlandse Identiteitskaart
3. Nederlands rijbewijs
4. Verblijfsdocumenten I t/m IV

Een persoonlijke OV-chipkaart is geen geldig identiteitsbewijs, want het is niet door het rijk uitgegeven en is niet gestaafd op het GBA register.

Dan de volgende vraag, hoe is het geregeld met minderjarigen.

Kinderen van 0-3 jaar reizen gratis. Kinderen tussen de 4 en 11 kunnen reizen op een railrunner of via Kids Vrij met een ouder bv. Vanaf 12 jaar geldt het tarief voor volwassenen.

NS geeft aan dat kinderen met een railrunner geen geldig identiteitsbewijs hoeven te tonen. Dit is een regel ingesteld door NS, want meestal kunnen wij de leeftijd van het kind wel inschatten. Toch mogen wij als BOA van deze regel afwijken. Wettelijk gezien mag ik toch om een geldig identiteitsbewijs vragen. Dit kunnen wij doen, als we twijfelen aan de leeftijd. De regel van NS kunnen wij als toezichthouder gewoon ontwijken.
Dit is wat kan, dit betekent niet dat in de praktijk elke HC bij elke railrunner ineens een geldig identiteitsbewijs vraagt.
Dan ook fijn om te weten is, dat een kind tot 12 jaar, dus gewoon staande en aangehouden kunnen worden. Er moet dan wel sprake zijn van een strafbaar feit, bv zwartrijden. Stel dat het kind 10 jaar is, dan mogen wij het identiteitsbewijs gewoon vorderen en als men die niet bij heeft, kan de politie worden ingeschakeld, maar het kind van 10 jaar kan geen bekeuring ontvangen voor het niet tonen op eerste vordering ID-bewijs, dat is uitgesloten.
Gelukkig leert de praktijk dat kids meestal gewoon meewerken (dus gewoon vervoersbewijzen hebben) en hebben we hier bijna niet mee te maken.
...combibon...
Waarom heet de combibon zo? Wat wordt er gecombineerd?
Waarom heet de combibon zo? Wat wordt er gecombineerd?


Beter laat dan nooit:
De combibon is een multifunctioneel document waarvan het model landelijk is vastgesteld krachtens artikel 1 van de Regeling modellen en formulieren t.b.v. de handhaving Justitie. Het voorgeschreven model wordt vastgesteld door de minister van
Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant. Alle opsporingsinstanties moeten voor de afhandeling van feitgecodeerde zaken van deze bon gebruik maken.

Dit brondocument is het invuldocument voor afhandeling van alle feitgecodeerde gedragingen, overtredingen, misdrijven (daarbij horen ook de bestuurlijke strafbeschikkingen overlast en de bestuurlijke strafbeschikkingen milieu).
Bedankt voor de informatie!
Ik dacht, ik plaats een reactie even in het voor mij juiste topic.
bron: https://forum.ns.nl/op-het-station-17/wanneer-gaat-de-ns-handhaven-op-het-rookbeleid-40875?postid=269676
...
...Als toezichthouder/BOA heb ik al andere bevoegdheden waar ik de zaak mee kan af doen.
* Niets doen (discretionaire bevoegdheid)
* Waarschuwen
* Aanwijzing geven
* Bekeuren.

Dan is het niet proportioneel om...
Mag een Buitengewoon OpsporingAmbtenaar OpenbaarVervoer meteen bekeuren zonder eerst te waarschuwen of een aanwijzing te geven? Wat is het verschil tussen een aanwijzing en een waarschuwing? En doorgaans, zijn er regels intern wanneer je waarschuwt en wanneer je meteen een boete geeft? Of is dat helemaal afhankelijk van welke BOA je voor je hebt en verschilt dit erg per medewerker?

==================================================================
bron: https://forum.ns.nl/off-topic-32/buitengewoon-opsporings-ambtenaren-de-boa-informatief-28690?postid=188056
...
Een van de artikelen waarop wij mogen handhaven is artikel 72 Wet Personenvervoer 2000:
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

In het Besluit Personenvervoer 2000 staat verder uitgelegd hoe je dan de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang kunt overtreden:
a. ...


Is de lijst in het Besluit uitputtend?

Misschien dat een leuk, theoretisch voorbeeld het duidelijk maakt wat mijn vraag is. Ik ben aan het breien terwijl ik in de trein zit. Een BOA-OV ziet dit en deze vindt dat breien de goede rust kan gaan verstoren. Kan deze dan gaan verbaliseren, nu dit dus niet onder een bepaalde feitcode valt?
Dit is een vergezocht voorbeeld, maar ik haal dit aan omdat ik niet zo 1,2,3 een voorbeeld kan verzinnen wat niet gedekt is door de lijst van het Besluit van dingen die niet mogen.
Het lijkt mij dat er wel situaties kunnen voorkomen waarbij de lijst de lading niet dekt, vandaar mijn vraag. En mijn vraag aangezien ik de wet nogal ruim opgesteld vind: kan worden verstoord. Hier kan dus bijna alles onder vallen, afhankelijk van de mening van de BOA.

==================================================================
bron: https://forum.ns.nl/off-topic-32/buitengewoon-opsporings-ambtenaren-de-boa-informatief-28690?postid=188064
Goeie vraag; de * betekent dat ik geen Aankondiging van Strafbeschikking geef (herken je aan de S op het proces verbaal) maar een Kennisgeving van bekeuring (herken je aan de K op het proces verbaal.

Hierbij bepaalt de Officier van Justitie de hoogte van het bedrag.


Dus bij een kennisgeving van bekeuring kun je de verdachte altijd meteen het boetebedrag doorgeven en bij een aankondiging van strafbeschikking kan dit nooit? En bij een aankondiging van strafbeschikking, legt het Openbaar Ministerie dan altijd een geldbedrag op wat je moet betalen? Of volgt op een aankondiging van strafbeschikking altijd een zaak voor de rechter?
In principe hoeft een BOA-OV niet te waarschuwen. Als een BOA iemand op heterdaad betrapt van een strafbaar feit, bv roken, mag er direct geverbaliseerd worden. Een BOA mag ook kiezen om de overtreder een aanwijzing te geven. Dat kan als een waarschuwing worden gezien. Wordt de aanwijzing niet opgevolgd, kan men overgaan tot verbaliseren.
Een waarschuwing wordt vaak gegeven als we het idee hebben dat verbaliseren te zwaar is. Hier speelt wel het verschil mee in functie. Een VenS er als Slidestops hebben meer tijd om te verbaliseren dan een HC. Interne richtlijnen hebben we niet, maar we behoren aan de belangen van NS te denken en wat de wet voorschrijft.
Leuk een reactie en nog snel ook! :D

Klopt het wat in mijn geheugen zit dat er voor sommige zaken pas geverbaliseerd dient te worden als er eerst een aanwijzing is gegeven?
Nee, er zijn geen zaken die eerst een aanwijzing gegeven dient te worden voor er geverbaliseerd kan worden.
Ja je kunt pas schijven voor niet opvolgen aanwijzing, Als je die ook daadwerkelijk hebt gegeven en hij niet opgevolgd is.

Deze is bijvoorbeeld van toepassing bij iemand die weigert met zijn fiets de trein te verlaten in de spits. Deze kun je een aanwijzing geven alsnog uit te stappen, anders krijgt hij een proces verbaal.

Het is niet zo dat je in deze casus niet zonder aanwijzing kan schrijven, het maakt het wel een heel stuk makkelijker.

Aanwijzing moeten geven... Ik kan me nu 1-2-3 een situatie voorstellen waarbij dat moet voor je verbaliseert. Zoals ik hierboven schrijf kan je het wel veel makkelijker maken om te schrijven voor een aanwijzing
Update sanctiebedragen per 1 januari 2018:

Reageer