Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatiefToon eerste bericht

160 reacties

Reputatie 7
Om alles toch even te bundelen (en zodat ik zelf naar dit topic kan verwijzen ;)):
Een van de artikelen waarop wij mogen handhaven is artikel 72 Wet Personenvervoer 2000:
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

In het Besluit Personenvervoer 2000 staat verder uitgelegd hoe je dan de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang kunt overtreden:
a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.
De enige uitzondering is als je uitdrukkelijk toestemming hebt van de vervoerder.(bv. uitoefenen van beroep; Railcatering)
Reputatie 7
Een voor degene die benieuwd zijn naar de feitcodes, of welke kosten alles met zich mee brengt:


Overal komt nog €9,- administratiekosten bij.
Een voor degene die benieuwd zijn naar de feitcodes, of welke kosten alles met zich mee brengt:


Overal komt nog €9,- administratiekosten bij.


Vraagje over de feit codes die je hier vermeld hebt; Bij E129e (te bedelen of houden van inzamelingen) heb je er naast (geldboete gedeelte) geen bedrag invullen neer gezet.

Over dat laatste gedeelte van geldboete (bedoel ik) zijn de volgende 2 vragen; Wie bepaalt dan de hoogte van de boete als die al bepaalt wordt? Kan/mag je daar geen uitspraak over doen of ga je daar als HC niet over?
Goeie vraag; de * betekent dat ik geen Aankondiging van Strafbeschikking geef (herken je aan de S op het proces verbaal) maar een Kennisgeving van bekeuring (herken je aan de K op het proces verbaal.

Hierbij bepaalt de Officier van Justitie de hoogte van het bedrag.


* Sterretje had ik over het hoofd gezien, maar ik heb een aantal kennissen die (zij het met de fut tegenwoordig) bij de politie hebben gewerkt.

Ik heb zelf nog niet met (zover ik me kan herinneren) ooit met 1 van de (door jouw benoemde) feitcode te maken gehad (gelukkig.)

En ik kijk ook nog wel eens boeven vang programma's op tv.:)
Tijdje geleden was het niet tonen op eerste vordering van een ID bewijs ook een Kennisgeving. Tegenwoordig staat daar een Sanctiebedrag voor. Er wil soms wel eens wat veranderen.
Als aanvulling op andere topics even het volgende algemene gedeelte over deze twee vragen:

1. Wanneer mag er een OV-chipkaart worden ingenomen?
2. Wanneer mag een ander soort vervoersbewijs worden ingenomen?

De eerste vraag zit er al direct een verschil in. Er zijn 2 soorten OV-chipkaarten, de persoonlijke en de anonieme (en blijkbaar valt de eenmalige chipkaart ook onder de OV-chipkaart, ik blijf deze eenmalige chipkaart noemen, deze neem ik mee in vraag 2).
Op het moment dat een toezichthouder, in dit geval een hoofdconducteur (HC) tijdens zijn controle een persoonlijke OV-chipkaart van een reiziger krijgt aangeboden, zal deze eerst controleren of er sprake is van een geldig reisrecht, dus geldige check-in. Is daar sprake van, zal de HC vaststellen of deze kaart van de betreffende reiziger is.
Een kaart kan misbruikt worden, de reiziger die hem aanbiedt is niet dezelfde als degene die op de kaart staat vermeldt. Dit is vastgesteld door bv een geldig ID-bewijs of de foto is duidelijk afwijkend (denk aan man-vrouw). De HC stelt als toezichthouder vast dat dit geen geldig vervoersbewijs is en zal nu in zijn rol van BOA-OV kruipen en hier een nieuw vervoersbewijs voor uitschrijven. Welke vorm is nu onbelangrijk. De HC zal op het nieuwe uitgegeven vervoersbewijs hebben genoteerd dat de persoonlijke OV-chipkaart is ingenomen, dit is een kwijting (lees bewijs) aan de reiziger, dat de HC hem heeft ingenomen. Het innemen van de OV staat nu direct gekoppeld aan het nieuwe vervoersbewijs.
De HC kan hierbij ook besluiten een extra bekeuring te schrijven voor het misbruik maken van een vervoersbewijs en zal de reiziger hier dan staande voor houden en verbaliseren.
Een persoonlijke OV kan bv ook worden ingenomen, als de foto dusdanig onherkenbaar is geworden, gegevens onleesbaar zijn geworden en het niet meer mogelijk is om vast te stellen dat het om de kaart van de reiziger zelf gaat. Ik kan via mijn MCL van de particuliere, persoonlijke OV-chipkaarten altijd de geboortedatum van de houder uitlezen.

Op vraag twee kan ik ook makkelijk zijn. Als het vervoersbewijs is bewerkt, niet de ID-gegevens van de betreffende reiziger opstaan (E-ticket), dan gaat dezelfde procedure van start als in de eerste vraag. De HC zal altijd een kwijting moeten afgeven aan de reiziger, waar het nummer van het vervoersbewijs en wat voor soort het is opschrijven.

Dan even op welke manieren wij een kwijting kunnen afgeven. Ik gaf al aan dat dat kan door een nieuw vervoersbewijs uit te schrijven, dan is het dus de zogenoemde boete. Ik kan er ook voor kiezen om er een kosteloos vervoersbewijs voor af te geven als er iets mis is met bv een eenmalige OV-chipkaart. De chip staat bv verkeerd ingeregeld en de datum staat duidelijk op de dag van controle, traject klopt, maar bij uitlezen is deze verlopen. Na de servicemodus geraadpleegd te hebben zie ik dat de chip geldig was op 01-01-1997. Dan weet ik al voldoende, want toen bestond dit systeem nog niet en neem ik dit soort kaarten in voor onderzoek. Het kosteloze vervoersbewijs ziet er exact hetzelfde uit als het nieuwe af te geven vervoersbewijs, alleen geven wij aan dat er sprake is van kosteloos en wederom noteren wij het kaartnr en soort kaart dat wordt ingenomen.

Dus samengevat, als een HC, terecht of onterecht (vaak is dat pas na te gaan als er beroep wordt aangetekend) een vervoersbewijs intrekt, dient deze altijd een kwijting aan de betreffende reiziger af te geven. Hier hebben we dus geen ID-gegevens voor nodig.
Een andere vraag die terecht voorbij kwam van bitsflew en mrfreeze in dit topic:

https://forum.ns.nl/de-trein-11/ns-controleur-vraagt-onrechtmatig-om-legitimatie-30479

De eerste vraag was of wij zomaar een identiteitsbewijs mogen vragen. De tweede is of een reiziger jonger dan 12 jaar moet beschikken over een geldig identiteitsbewijs.

Een hoofdconducteur heeft zoals eerder al beschreven door mijn collega Slidestops verschillende functies. We zijn zo onder andere een Toezichthouder en BOA. Tijdens de controleronde in de trein, treden wij op als Toezichthouder van NS. Dit betekent dat wij onder andere de vervoersbewijzen mogen vragen en als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor deze taakvervulling, mogen wij daar bv een identiteitsbewijs voor ter inzage te vorderen of bv inlichtingen vorderen.
Wanneer vragen wij een geldig identiteitsbewijs. In ieder geval bij een e-ticket, dit op naam gestelde vervoersbewijs is persoonlijk en om na te gaan of de gegevens op dit vervoersbewijs daadwerkelijk de identiteitsgegevens zijn van de betreffende reiziger, mogen wij daar een identiteitsbewijs vorderen.
De meest gangbare identiteitsbewijzen zijn:

1. Paspoort
2. Nederlandse Identiteitskaart
3. Nederlands rijbewijs
4. Verblijfsdocumenten I t/m IV

Een persoonlijke OV-chipkaart is geen geldig identiteitsbewijs, want het is niet door het rijk uitgegeven en is niet gestaafd op het GBA register.

Dan de volgende vraag, hoe is het geregeld met minderjarigen.

Kinderen van 0-3 jaar reizen gratis. Kinderen tussen de 4 en 11 kunnen reizen op een railrunner of via Kids Vrij met een ouder bv. Vanaf 12 jaar geldt het tarief voor volwassenen.

NS geeft aan dat kinderen met een railrunner geen geldig identiteitsbewijs hoeven te tonen. Dit is een regel ingesteld door NS, want meestal kunnen wij de leeftijd van het kind wel inschatten. Toch mogen wij als BOA van deze regel afwijken. Wettelijk gezien mag ik toch om een geldig identiteitsbewijs vragen. Dit kunnen wij doen, als we twijfelen aan de leeftijd. De regel van NS kunnen wij als toezichthouder gewoon ontwijken.
Dit is wat kan, dit betekent niet dat in de praktijk elke HC bij elke railrunner ineens een geldig identiteitsbewijs vraagt.
Dan ook fijn om te weten is, dat een kind tot 12 jaar, dus gewoon staande en aangehouden kunnen worden. Er moet dan wel sprake zijn van een strafbaar feit, bv zwartrijden. Stel dat het kind 10 jaar is, dan mogen wij het identiteitsbewijs gewoon vorderen en als men die niet bij heeft, kan de politie worden ingeschakeld, maar het kind van 10 jaar kan geen bekeuring ontvangen voor het niet tonen op eerste vordering ID-bewijs, dat is uitgesloten.
Gelukkig leert de praktijk dat kids meestal gewoon meewerken (dus gewoon vervoersbewijzen hebben) en hebben we hier bijna niet mee te maken.
Reputatie 7
Waarom heet de combibon zo? Wat wordt er gecombineerd?


Beter laat dan nooit:
De combibon is een multifunctioneel document waarvan het model landelijk is vastgesteld krachtens artikel 1 van de Regeling modellen en formulieren t.b.v. de handhaving Justitie. Het voorgeschreven model wordt vastgesteld door de minister van
Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant. Alle opsporingsinstanties moeten voor de afhandeling van feitgecodeerde zaken van deze bon gebruik maken.

Dit brondocument is het invuldocument voor afhandeling van alle feitgecodeerde gedragingen, overtredingen, misdrijven (daarbij horen ook de bestuurlijke strafbeschikkingen overlast en de bestuurlijke strafbeschikkingen milieu).
In principe hoeft een BOA-OV niet te waarschuwen. Als een BOA iemand op heterdaad betrapt van een strafbaar feit, bv roken, mag er direct geverbaliseerd worden. Een BOA mag ook kiezen om de overtreder een aanwijzing te geven. Dat kan als een waarschuwing worden gezien. Wordt de aanwijzing niet opgevolgd, kan men overgaan tot verbaliseren.
Een waarschuwing wordt vaak gegeven als we het idee hebben dat verbaliseren te zwaar is. Hier speelt wel het verschil mee in functie. Een VenS er als Slidestops hebben meer tijd om te verbaliseren dan een HC. Interne richtlijnen hebben we niet, maar we behoren aan de belangen van NS te denken en wat de wet voorschrijft.
Nee, er zijn geen zaken die eerst een aanwijzing gegeven dient te worden voor er geverbaliseerd kan worden.
Reputatie 7
Ja je kunt pas schijven voor niet opvolgen aanwijzing, Als je die ook daadwerkelijk hebt gegeven en hij niet opgevolgd is.

Deze is bijvoorbeeld van toepassing bij iemand die weigert met zijn fiets de trein te verlaten in de spits. Deze kun je een aanwijzing geven alsnog uit te stappen, anders krijgt hij een proces verbaal.

Het is niet zo dat je in deze casus niet zonder aanwijzing kan schrijven, het maakt het wel een heel stuk makkelijker.

Aanwijzing moeten geven... Ik kan me nu 1-2-3 een situatie voorstellen waarbij dat moet voor je verbaliseert. Zoals ik hierboven schrijf kan je het wel veel makkelijker maken om te schrijven voor een aanwijzing
Reputatie 7
Update sanctiebedragen per 1 januari 2018:

Zeer informatief 🙂 Zo leren ook wij moderators weer wat bij 😃
Reputatie 7
Dat bestaat binnen de politie wel, voor bepaalde administratieve taken, voor mensen die niet op straat lopen.

Maar de normale agent is een algemeen opsporingsambtenaar.
Ze kunnen dat ding beter de hele dag laten opnemen. Krijgen we een indruk hoe de dag van een v&s medewerker eruit ziet. .... 🌭

Straks nog een wapenstok en pepperspray, inzetbaar in meerdere domeinen.... 🤔
Dat ben ik met je eens. Al zie ik het nog wel gebeuren dat ze permanent op gaan nemen en wanneer de medewerker de knop indrukt ook de afgelopen 10 minuten uit buffer worden opgeslagen.

Al zal het dan wel brullen worden, want dan krijgt NS zicht op de manier van handelen door de medewerkers, en dat heeft men tot op heden eigenlijk altijd willen blokkeren.

Denk overigens ook niet dat een bodycam tegenover mij het gewenste effect zou hebben 🤔
Spreken ze elkaar eigenlijk wel op hun gedrag aan....

Mag of moet ik ze aanspreken op gedrag? Zoja, moet ik dit opnemen? 😍
Agenten en BOA's schrijven elkaar in dienst tijd geen bekeuringen.
En spreken jullie elkaar aan op overtredingen? Snap er geen bal van als vier v&s medewerkers op een plek staan waarvan er één rookt op een plek waar je ook een boete kan uitschrijven en de rest dit toestaat.

En buiten de dienstregeling om?

Mijn slottopic? Geen idee hoe en wat...🤔

https://youtu.be/0Nvy4XVDflk
We spreken elkaar wel aan.
Zonder enige toelichting en eventueel een voorbeeld stel je me teleur. Ik spreek ook collegae aan en zij mij.
Reputatie 7
Wat wil je nog meer weten dan?
Ofwel ik kan echt helemaal niks met je opmerking. "We spreken elkaar wel aan."
Zoiets? https://www.dumpert.nl/mediabase/7481407/c04fa6c8/ambulance_krijgt_bon.html
Reputatie 7

Bovenstaande lijkt me een prima ontwikkeling. 🤔 Graag zie ik ook alle v&s medewerkers in identieke kledij inclusief gezichtsbedekking. 🤐

Nee dankje.

https://boingboing.net/2018/08/12/vievu-patroleyes-firecam-di.htmlMaar verders hartstikke leuk natuurlijk die bodycams. Beveiliging is onzin, nergens voor nodig. Vervelende nerds die een beetje de boel zitten te vergallen 👩‍⚖️Bodycam van ons heeft geen wifinetwerk of externe verbindingen. Uploaden van de beelden gaat alleen via een docking station die achter slot en grendel zit en beelden op de camera zijn niet uit te lezen als ze geüpload zijn. Pas na het gebruiken van speciale software door security (kunnen maar een paar mensen bij), zijn de beelden in te zien.

Ik denk dat het vrij veilig is bij ons ;)


Hahaha nee dat zegt men altijd. Ik zou er niet op vertrouwen, en is WiFi niet beschikbaar softwarematig of is het hardwarematig niet aanwezig? Dat eerste zou zeker niet ondenkbaar zijn, en softwarematige blokkades zijn discutabel natuurlijk.

Dat hele protocol met concernveiligheid zegt natuurlijk weinig als het op enige wijze mogelijk is aangepaste software te laden, al is het maar via een dock. Van de OV chipkaart dachten we ook dat het veilig was 🤣🤣🤣
Oh die had ik zo vanaf m’n telefoon ff gemist. Handen jeuken nu al hahah 😎
Reputatie 7
Dingen zoals Wi-Fi, gps ed. Staan als het erop zit sowieso uit. Hij maakt geen draadloze verbindingen. Ook het docking station is bekabeld. Alles is te kraken. Maar een 256 bit encryptie zie ik niet zo snel gebeuren..

Om 256 nog encryptie te kraken zal een computer 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457,584,007,913,129,639,936 verschillende mogelijkheden moeten bekijken. Succes;)

Reageer